Misijas svētdiena aprīlī

Ievietots: 11.04.2018 / LBDS ziņas

Misijas svētdienas nolūks ir atgādināt, ka Jēzus pavēle sludināt Evaņģēliju visām tautām vēl nav piepildīta, un veicināt izpratni, ka Dieva glābšana Kristū ietver visas tautas: no mūsu ciema vai pilsētas līdz tālākajiem pasaules nostūriem.

Misijas monētai ir divas puses: pabeigtā misija un joprojām darāmā misija. To var skaidri redzēt Jēzus vārdos Lūkas evaņģēlijā 24:46-47: “Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem trešā dienā un ka Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes…” Kristus vienreizējais un pabeigtais darbs ir Viņa nāve un augšāmcelšanās. Viss ir piepildīts - tas ir Evaņģēlija kodols. Taču joprojām darāmā misija ietverta vārdos: “… Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes…” Evaņģēlijam jātop sludinātam visām tautām pasaulē. Šobrīd 7000 tautu joprojām nav aizsniegtas Kristum. Evaņģēlijs nerunā tikai par ētisku dzīvi – tas ir arī ar globālu vīziju, kas ietver visu tautu aizsniegšanu ar Evaņģēliju.

Misijas svētdienas izpausmes var būt ļoti radošas un daudzveidīgas, taču būtu labi, ja dievkalpojumā būtu ietverti vismaz četri elementi: tematiska svētruna, dziesmas, lūgšanas un ziedojums.

Tematiska svētruna var akcentēt Jēzus pavēli: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas…” (Mateja 28:19), uzsverot globālu redzējumu un Kunga pavēli nest Evaņģēliju visām tautām. Draudzes, kora vai slavēšanas dziesmas var atgādināt par misijas darba nozīmību. Vēl šodien atminos bērnībā dziedāto dziesmu par mazajām lāsēm, kas sakrāj lielus ūdeņus. Tajā bija pants par “misiones grasi”. Tematiskām dziesmām ir liels spēks!

Lūgšana par vēl neaizsniegtajām tautām. Draudzēs daudz lūdzam par savu veselību, ģimenes locekļu sekmēm, bet cik daudz lūdzam par to, lai tiktu izsūtīti darbinieki pie neaizsniegtajām tautām? Vērtīgs informatīvs resurss Internetā ir https://joshuaproject.net, kas angļu valodā sniedz informāciju par tautām un ieskatu globālajā statistikā.

Ziedojums ārmisijai. Misijas svētdienā varam mudināt draudzi ziedot draudzes plānotai ārmisijas aktivitātei. Ja tādas nav, tad aicinām atbalstīt Misijas mājas celtniecību Kalkutā, kas veic svētīgu misijas darbu hinduistu un musulmaņu vidē. Katru nedēļu viņi paēdina vairākus simtus cilvēku, kā arī sniedz elementāru medicīnisko palīdzību. Pirmajā stāvā ir virtuve un klīnikas telpas, bet nepieciešams izbūvēt otro stāvu ar kristību baseinu un sapulču telpu dievkalpojumiem. Kopējā vajadzība ir EUR 2000.

Protams, ienesiet ārmisijas tēmu arī kalpošanā bērniem un jauniešiem. Ja draudzē pēc dievkalpojuma ir sadraudzība vai kafejnīca, tad ļoti labs akcents ir kādas eksotiskākas tautas raksturīgākais našķis.

Kāpēc LBDS draudzēs nepieciešama Misijas svētdiena?

“Jēzus Kristus savus mācekļus sūta misijā, kas ir paveicama, jo Viņš pats tajā piedalās kopā ar mums. To mums atgādina Svētie Raksti, un arī mēs viens otram varam to atgādināt. Es atbalstu iespēju atzīmēt aprīļa pēdējo svētdienu kā Misijas svētdienu. Sludināsim un izaicināsim draudzes locekļus doties misijā ārpus mūsu valsts robežām un atbalstīt misijas darbu arī finansiāli,” saka Priekules draudzes mācītājs Mārcis Zīverts.

“Bieži mūsu skatījums uz Dieva darbu aprobežojas ar to, ko redzam un dzirdam vietējā kontekstā. Varbūt “Panorāmā” vai “TV3 ziņās” mēs uzzinām, kas notiek citās valstīs politikas jomā, bet par Dieva darbu mēs tur nedzirdam. Misijas svētdiena ir iespēja mums būt par lieciniekiem Dieva darbam ārpus mūsu sienām. Tā ir iespēja mums pievienoties tam, ko Dievs dara pasaulē, un arī saņemt iedrošinājumu paveikt lielākas lietas tepat, Latvijā,” skaidro sludinātājs Igors Rautmanis no Rīgas Āgenskalna draudzes.

“Stāsts par Dievu ir stāsts par misiju - no 1. Mozus grāmatas līdz Atklāsmes grāmatai. Draudze ir Dieva tauta Dieva misijā. Tā ir Dieva sūtīta Jēzus Kristus miesa zemes virsū. Misijas svētdiena ir iespēja parādīt, ka Dieva prioritātes ir arī draudzes prioritātes,” uzsver Marks Sandbergs, draudzes “Communitas” mācītājs.

Pievienojieties! Misijā varam piedalīties, lūdzot Dievu, ziedojot, ejot un darot. Šajā īpašajā svētdienā jūs varat apņemties izdarīt vismaz vienu no šīm lietām!

 

Pēteris Eisāns

LBDS Ārmisijas vadītājs

← Citi raksti