LBDS vīzija

LBDS atjaunotā vīzija,
prezentēta LBDS Kongresā 2024. gada 18. maijā 

DIEVA NODOMS
Dieva nodoms mums ir būt Viņa godības lieciniekiem – godības, kas atklājusies kopš pasaules radīšanas, kuras atspulgs ir Kristus; godības, kuru Jēzus no Tēva saņēmis un dod tiem, kas Viņu pazīst.

REALITĀTE 
Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības, kā rezultātā piedzīvojam
garīgu apjukumu,
cilvēciskas krīzes,
sistēmu salauztību.

DIEVA DOTAIS RISINĀJUMS
Dievs mūs atpircis Kristū, lai
garīgajā apjukumā ienestu ticības skaidrību – Dieva attēla, Kristus godības evaņģēlija spožumu;
cilvēciskajās krīzēs parādītu mīlestības spēku –  dzīva ticība izpaužas mīlestības darbos;
sistēmu salauztībā apliecinātu cerības drosmi – dievišķās godības cerībai jātiek pasludinātai, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū un katra dzīves joma tiktu Viņa cerības ietekmēta.

PĀRVEIDOTI
Tas var notikt, kad tiekam pārveidoti 
pārvēršamies, atjaunodamies savā garā un prātā;
Svētais Gars mūs pārveido Dieva līdzībā, arvien lielākā godības spožumā.

Pārveidoti kristieši veido pārveidotas draudzes.
LBDS sniedz atbalstu, resursus, iedrošina un izaicina, lai pārveidošanās būtu pastāvīgs process katra kristieša un visas draudzes dzīvē, katrai draudzei kalpojot lokāli un sadarbībā citai ar citu.

LAI IETEKMĒTU
Būt pārveidotiem nav pašmērķis. Tas ir priekšnosacījums tam, lai Kristus klātbūtnes ietekmē notiktu pārmaiņas
mājās – attiecībās tuvāko cilvēku lokā;
ikdienā – darba un mācību vidēs;
sabiedrībā – ikvienā darbības sfērā mūsu tuvākā un tālākā apkārtnē,
lai zeme atkal tiktu piepildīta ar Kunga atziņas godību.

MĒS DIEVA NODOMĀ
Dievs ceļ Savu valstību.
Mēs, kas esam atsaukušies Dieva aicinājumam pievienoties šajā misijā, vēlamies pārveidoties un tikt Dieva Gara pārveidoti, lai kā Kristus mācekļi paši turpinātu pieaugt un nestu ticību tiem, kas garīgi pazuduši, mīlestību tiem, kas piedzīvo sāpes, un cerību tiem, kas pasaules salauztībā apjukuši un neredz no tās izeju.
Mēs kā draudze, Kristus miesa, ienesam Dieva valstību, Kristus klātbūtni, visā, ko darām, un visur, kur esam. Tas nozīmē rādīt ceļu pie Dieva caur ticību Kristum, mīlēt ar dievišķu mīlestību tos, kas nonākuši bēdās, un nest cerību par atjaunotni tur, kur Dieva noteiktā lietu kārtība ir izjaukta.
Lai nāk Tava valstība – mēs lūdzam un kalpojam, lai tas notiktu mūsu mājās, ģimenēs, darbavietās, skolās, interešu grupās, sporta komandās, koru kolektīvos, draugu vidū, pilsētās, ciematos, visā Latvijā!
Mēs vēlamies būt Dieva godības liecinieki!

Atsauces uz Rakstiem – Ebrejiem 1:3, Jāņa 17:22, Romiešiem 3:23-24, 2. Korintiešiem 4:4; Jēkaba 2:14-17, Kolosiešiem 1:27-28, Romiešiem 12:2, 2. Korintiešiem 3:18, Ebrejiem 10:23; Habakuka 2:14