TM skaidrojumi par MK 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Ievietots: 22.10.2021 / LBDS ziņas

Ministru kabinets ar 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) izsludināja valstī ārkārtējo situāciju un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, tos pastiprinot ar 2021. gada 20. oktobra grozījumiem.

Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija vērš uzmanību uz rīkojumā paredzētajiem ierobežojumiem un to piemērošanu reliģiskas darbības laikā:

  1. Reliģiskās organizācijas laika periodā no š.g. 21. oktobra līdz 14. novembrim ir aicinātas uzrunāt iedzīvotājus, aicinot tos vakcinēties, palikt savās mājās un piedalīties dievkalpojumos attālināti.
  2. Visus dievkalpojumus šajā laika periodā plānot bez apmeklētāju klātbūtnes. Dievkalpojumus notur garīgais un kalpojošais personāls savu pienākumu ietvaros, pēc iespējas izvairoties no tiešā kontakta. 
  3. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties. Tādējādi saglabājot iespēju veikt individuālos reliģiskās darbības veikšanas vietu apmeklējumus, bet rūpējoties arī par iespējami drošāku vidi, ir noteikts, ka reliģiskās darbības veikšanas vietā var atrasties tikai individuālie apmeklētāji (vai personas no vienas mājsaimniecības). Individuālie apmeklētāji vai personas no vienas mājsaimniecības stingri ievēro noteikumus par sejas masku lietošanu un sociālo (fizisko) distancēšanos, kā arī iespējami ierobežo (saīsina) apmeklējuma laiku, iespēju robežās nepārsniedzot 15 minūtes. Rīkojumā nav noteikts konkrēts personu skaits, kas var atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā, bet gan ir noteikts, ka vienai personai ir nodrošināmi ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk, kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.   Ikvienam, kas atrodas reliģisko organizāciju telpās, ir jāievēro sociālā (fiziskā) distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem (t.sk. dievkalpojumu laikā), gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma video/audio tiešraidi.
  4. Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbību uzsāk no plkst. 6.00 un beidz līdz plkst. 19.00.
  5. Reliģiskās darbības veikšanas vietās laika periodā no š.g. 4. līdz 7. novembrim garīgais un kalpojošais personāls veic savus pienākumus arī ārpus noteiktā darba laika, lai nodrošinātu attālinātu plašākas sabiedrības līdzdalību reliģiskās darbības veikšanā. Šajos datumos darba laika ietvaros ir atļauti arī individuālie apmeklējumi.
  6. Laika periodā no š.g. 21. oktobra līdz 14. novembrim laulību reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Garīdzniekam ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.
  7. Bēres organizējamas tikai ārtelpās klāt esot ne vairāk kā 20 cilvēkiem, bet kristības neatliekamajos gadījumos organizējamas divu mājsaimniecību ietvaros līdz 10 personām (neskaitot ar rituālu organizēšanu saistītās personas). Veicot laulības reģistrāciju vai piedaloties neatliekamu kristību vai bēru ceremonijās, visām klātesošajām personām jālieto mutes un deguna aizsegi, kā arī ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.
  8. Klātienē nav atļauti koru mēģinājumi, arī dziedāšana dievkalpojumu laikā ir iespēju robežās minimizējama. Dziedāšana bez mutes un deguna aizsega lietošanas, nodrošinot atbilstošu dievkalpojuma norisi, ir pieļaujama vienīgi tad, ja to dara viena persona (dziedātājs), atrodoties nodalītā telpā vai, piemēram, balkonā, kas ir vairāku metru attālumā no garīgā un kalpojošā personāla un pārējiem reliģiskās darbības  vietas apmeklētājiem.
  9. Attiecībā uz tirdzniecības ierobežojumu attiecināmāku uz reliģiskajām organizācijām atzīmējams, ka, ņemot vērā reliģisko savienību (baznīcu) sniegto skaidrojumu par to, ka reliģiskās darbības veikšanai nepieciešamo priekšmetu izplatīšana reliģiskās darbības veikšanas vietās nevar tikt uzskatīta par tirdzniecību, bet gan par dievkalpojuma elementu un rituālu priekšmetu izplatīšanu par ziedojumiem, uz reliģiskajām organizācijām nav attiecināmi tirdzniecības ierobežojumi.
  10. Reliģiskās organizācijas sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.

 

Ikviens ir stingri aicināms vakcinēties, palikt mājās un neapmeklēt dievnamus, lai rūpētos par sabiedrības veselības drošību un mazinātu inficēšanās risku sev un citiem cilvēkiem.

Tieslietu ministrija augsti novērtē reliģisko organizāciju pārstāvju aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un ticīgo mudināšanā "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no reliģiskās darbības veikšanas vietu apmeklējuma, tā vietā aicinot reliģiskās darbības veikšanai izmantot attālinātus dalības veidus.

 

← Citi raksti