LBDS Kongress 2024

Ievietots: 03.06.2024 / LBDS ziņas

Rīgas Mateja baznīcā 18. maijā uz LBDS Kongresu bija pulcējušies 179 delegāti un 52 viesi no 62 LBDS draudzēm, lai pateicībā atskatītos uz piedzīvoto Dieva vadībā un pieņemtu lēmumus turpmākajam kopdarbam. Tas bija arī laiks īpašai sadraudzības iespējai, satiekot brāļus un māsas no citām draudzēm, kā arī vienojoties kopīgā pielūgsmē un piedaloties Svētajā Vakarēdienā. Kongresa 1. sēdei sekoja līdzi arī tiešraides skatītāji.

Šī gada Kongresa apskatu lūgts sagatavot Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzes garīdznieka vietas izpildītājam Efraimam Šmitam. Viņš ar prieku atsaucies šim aicinājumam. Lūk, viņa pamatojums tam. “Visa gada garumā ir daudz pasākumu, uz kuriem saņemam ielūgumus. Dažkārt šķiet, ka sanāksmes, projekti, izbraukuma tikšanās un semināri notiek nepārtraukti, un ir grūti izlemt, kurus no tiem apmeklēt. Tomēr LBDS ikgadējais Kongress nav kaut kas tāds, ko vajadzētu uztvert tikai kā kārtējo sanāksmi. Šis Kongress ir būtisks un fundamentāls aspekts visām Latvijas Baptistu draudžu savienības draudzēm, lai būtu vienotībā un atbalstītu cita citu, darbojoties Dieva doto mērķu piepildīšanā.”

 

Kongress – tā ir īpaša vienotības sajūta, kuru dalībnieki izjuta jau sākot ar Kongresa atklāšanas dziesmu: “Kungs Dievs lielas lietas ir darījis jau, bez Viņa nevienam šeit glābšanas nav. Bet lielāko brīnumu skatīsimies, kad debesu godībā pārcelsimies. Slava, gods! Slava, gods! Zeme gavilē Tam…”

LBDS 2024. gada Kongresa tēma – pārveidoti, lai ietekmētu – liek jautāt: “Kā es varu ietekmēt šo pasauli?". No mārketinga perspektīvas raugoties, secinājums būtu – jāsaprot, kādi ir visiedarbīgākie ietekmes veidi, lai aizsniegtu vislielāko tirgus daļu un jārīkojas atbilstoši tam. Uzņēmējdarbības princips būtu – saprast, ko pasaule vēlas, un tad darīt visu, lai apmierinātu šo pieprasījumu ar pēc iespējas zemākām izmaksām, vai arī radīt pieprasījumu tur, kur tāda nav. Kongresa atklāšanas svētbrīdī Liepājas Centra draudzes sludinātājs Toms Bermaks norādīja uz Dieva vārda realitāti – kas darāms, lai ietekmētu pasauli. Atsaucoties uz Pāvila vēstulē romiešiem 12:2 rakstīto, tas ir – nepārveidoties! “Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs." Lai ietekmētu pasauli saskaņā ar Dieva gribu, mēs nedrīkstam pielāgoties šīs pasaules paraugam. Toms Bermaks uzsvēra aktīvu un pastāvīgu "atjaunošanos" – pārveidošanos, kas ir Dieva Gara darbu mūsos, lai mēs varētu ietekmēt pasauli saskaņā ar Viņa gribu. Šāda pārveidošanās notiek, pavadot laiku Dieva Vārdā.

Kongresu atklāja LBDS bīskaps Kaspars Šterns, aicinot visus vienoties tautas lūgšanā un himnā "Dievs, svētī Latviju”.

“Kongresa Rakstu vieta šogad ir – “no spožuma uz spožumu", un mēs vēlētos, lai mūsu zeme ietu šajā virzienā. Katru gadu mēs priecājamies par jaunajiem kalpotājiem, un ir arī kādi, kas savu ceļu ir pabeiguši,” pieminot Mūžībā aizgājušos draudžu darbiniekus, teica bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš. “Mēs pieminam tos, kas savas dzīves laikā un vēl spožāk mūsu sirdīs un atmiņās mirdzējuši spoži, atstājot paliekošu ietekmi pasaulē, tos, kuri aizgājuši godībā pie Kunga.” Kongresa dalībnieki ar sveces aizdegšanu un pateicības lūgšanu pieminēja Dzidru Anzenavu, mācītāja Haralda Anzenava dzīvesbiedri; Viju Balodi, mācītāja Jāņa Baloža dzīvesbiedri; Oļģertu Cakaru, ilggadējo “Kristīgās Balss” redaktoru, bijušo Liepājas Pāvila draudzes priekšnieku un aktīvu sabiedrisko darbinieku Ati Deksni, Pļaviņu draudzes darbinieku Pēteri Karakanu un misijas “Pakāpieni” vadītāju Viljamu Šulcu

Viljamam Šulcam piešķirta “Pateicība par mūža ieguldījumu”. Kongresā to saņēma Viljama sieva Dana Šulce. “Esmu bijusi lieciniece tam, kā Dievs pārveido šo jauno vīrieti par Savu mācekli, kurš ietekmē apkārtējos,” sacīja Dana. Viljama ietekme joprojām turpinās. Tā atspoguļojās arī video, kas atklāja Viljama sirds un kalpošanas plašumu (iespējams noskatīties https://www.youtube.com/watch?v=4zwIIzp_hqs). “Viljama pēdējie vārdi bija, ka tagad viņam ir daudz labāk nekā mums visiem pārējiem. Šie vārdi man dod spēku turpināt un kalpot arī šodien,” pateicībā par atzinību teica Dana Šulce. “Mums ir kāds ceļš, kas laimi dod, kas aizved mūs uz debesīm,” pieminot Viljamu Šulcu un citus, kas devušies uz Debesu Mājām, tika dziedāta Viljama latviskotā dziesma.

Kongresā LBDS sastāvā tika uzņemtas divas jaunas draudzes. Ar Talsu baptistu draudzi "Vieta" iepazīstināja Mārtiņš Ogle-Ozoliņš, un ar Liepājas Jauno baptistu draudzi – sludinātājs Guntars Lašauri. Talsu draudze “Vieta” sākusies no Bībeles studiju grupas, uz kuras pirmo tikšanos ieradušies vien divi cilvēki, bet tagad tā izaugusi līdz tam, ka pēc pirmās sapulcēšanās vietas, kur notika pirmie draudzes dievkalpojumi pirms gada, nācies pārcelties uz lielākām telpām, bijušo autoskolu. Savukārt Liepājas Jaunās baptistu draudzes aizsākums ir Priekules draudzes mazā grupa, kas tikusies Liepājā. Lēmums par izšķiršanos veidot jaunu draudzi Guntaram Lašauri nācis kā “atgriešanās pie pirmās mīlestības”, saprotot, ka Dievs viņu nošķīris šai kalpošanai. Abi draudžu dibinātāji apliecināja, ka vēlas reģistrēties kā baptistu draudzes un pievienoties LBDS, jo redz nepieciešamību būt daļai no bibliskas draudžu savienības. Jaunas draudzes dibināšana ir skaists un brīnišķīgs Dieva aicinājums; patiesībā tā ir veselīgas draudzes pazīme. Evaņģēlijs izplatās un aug! Esam aicināti aizlūgt par jaunajām draudzēm, to vadītājiem, kā arī par to, lai visā Latvijā turpinātu veidoties jaunas draudzes. Diemžēl Kongresa dalībniekiem bija jāveic arī balsojums, kas akceptē Ventspils krievu baptistu draudzes vēlmi izstāties no LBDS.

Kongresā tika sveikti arī garīdznieki, kas saņēmuši apstiprinājumu licencēšanai par sludinātāju vai ordinēšanai par mācītāju. Draudzes aicinātas apmeklēt svētku dievkalpojumus, kurās notiks aizlūgumi par jaunajiem sludinātājiem un mācītājiem.

Kongresa dalībniekus iedvesmojoši uzrunāja bīskaps Kaspars Šterns, aicinot uz individuālu un draudzes izaugsmi, pārveidošanos, lai ietekmētu un pārveidotu sabiedrību ar ticības skaidrību, mīlestības spēku un cerības drosmi – to, kas sakņojas Kristus mācībā. Bīskapa uzruna bija piesātināta ar gaismas piemēriem, aicinot klātesošos spīdēt un izgaismot savu apkārtni.

Tika minēta arī satraucoša statistika, kas atklāj, ka tikai 3% cilvēku regulāri lasa Bībeli. Šis fakts bija nopietns atgādinājums par nepieciešamību atjaunot nodošanos Svētajiem Rakstiem, jo tas ir pamats tam, lai paši iegūtu ticības skaidrību un varētu ar to dalīties garīgi apjukušajā pasaulē.

Kā sabiedrības izaicinājumi tikai minēti lielais šķirto laulību skaits – puse no laulībām tiek šķirtas, augstais alkoholisma līmenis, problēmas ar azartspēlēm, kas Latvijā skar vismaz 80 000 cilvēku, satraucoši augsts pašnāvību skaits, kā arī jauniešu un pusaudžu emocionālās veselības problēmas. Šie un arī citi apstākļi rada cilvēciskas krīzes, tie deformē Dieva radīto kārtību. Kāda ir baznīcas loma šajos jautājumos, kā varam minētajās krīzēs parādīt mīlestības spēku un salauztajā pasaulē ienest cerības drosmi?

Bīskaps uzdeva kritiskus jautājumus par baznīcas identitāti un lomu sabiedrībā. Vai tai būtu jākļūst par protestējošu draudzi, kas vienmēr pret kaut ko iebilst un jūtas kā upuri? Vai tai vajadzētu sevi izolēt, tādējādi zaudējot ietekmi un saikni ar realitāti? Vai arī tai būtu jākļūst iekļaujošai, kur pieņemtība aizēno patiesību? Kaspars Šterns aicināja draudzēm būt tādām, kas iemieso Kristu, caur kurām Kristus klātbūtne ir aktīvi klātesoša pasaulē, būt par evaņģēlija pārveidotiem kristiešiem un draudzēm, kas ietekmē sabiedrību ar Kristus klātbūtni.

Lai draudze varētu ietekmēt sabiedrību, tās locekļiem ir jāintegrē sava ticība visos savas dzīves aspektos, svētdienas svētrunas pārvēršot par pirmdienas praksi. K. Šterns uzsvēra, ka Kristus sekotājiem ir jābūt dzīvām liecībām, liecinot par Kristu visā, ko viņi dara. Evaņģelizācijai ir jābūt ikdienas ieradumam, nevis kampaņai. Bīskaps aicināja ikvienu atrast veidus, kā palīdzēt citiem ieraudzīt un piedzīvot Dieva godību. Dieva valstību mums jānes trīs vidēs – mājās, darbavietā un sabiedrībā. Izmainītas mājas noved pie pārveidotas sabiedrības. Mūsu liecību jāraksturo skaidrai ticībai, spēcīgai mīlestībai un drosmīgai cerībai. (Bīskapa runa – LBDS atjaunotās vīzijas skaidrojuma kopsavilkums atrodams atsevišķā ierakstā.)

LBDS atjaunotās vīzijas izpausmes piemēri tika ilustrēti ar trīs liecībām. Ilze Eglāja no Valmieras draudzes jau ilgāku laiku bijusi lūgšanās par savu vīru, kurš bijis skeptiski noskaņots pret baznīcu un kristietību. Pēc pagājušā gada Reģionālajām tikšanām Valmieras draudze nolēmusi rīkot kursu “Mīlestība domā”, kurā piekritis piedalīties arī Ilzes vīrs. Kopīga kursa apmeklēšana būtiski ietekmējusi viņu attiecības, sākusi pieaugt arī ticības skaidrība, un tagad uz draudzi dodas jau visa ģimene – ne vien Ilze un Ivars, bet arī viņu dēli, un vīrs par gūtajām atziņām un pārmaiņām savā dzīvē liecina saviem kolēģiem.

Artis Kaņeps veido draudzi Sabilē. Lai iegūtu uzticību šajā mazpilsētā, rīkoti dažādi sporta pasākumi, sniegta sociālā palīdzība, rīkota zupas virtuve. Šie un citi darbi, kuros praktiskā veidā izpaudies mīlestības spēks, atvēruši vairākas durvis Sabilē. Sabiles topošā draudze pulcējas bijušajā pārtikas veikalā, kas pārtop par draudzes telpām, te notikušas jau pirmās laulības. Viesu vidū bijusi arī kādreizējā veikala darbiniece, kas atceras, ka vietā, kur tagad izveidots altāris, bijuši maizes plaukti. Tagad viņa ierodas šeit, lai saņemtu Dzīvības maizi.

Raitis Šķerbergs no Liepājas Pāvila draudzes pastāstīja par pieredzi, rīkojot Vasarsvētku pikniku pilsētas Piejūras parkā, kas šī gada Vasarsvētkos tika organizēts jau otro reizi. Tā ir lieliska iespēja veidot saikni ar savu apkaimi un vietējo kopienu. Pagājušā gada pasākumā dalībnieku skaits tuvojās tūkstotim. Šogad Vasarsvētku piknika organizēšanā iesaistījušās vairākas Liepājas draudzes, kas vēlas svētīt savu pilsētu un parādīt tai Kristus godības cerību.

Kongresa laikā notika arī BPI izlaidums, LBDS nozaru vadītāji informēja par tuvākajiem pasākumu plāniem, aicinot piedalīties Muzikālās kalpošanas apvienības rīkotajā pielūgsmes vadītāju un tehnisko cilvēku retrītā “Pielūgsmes kods”, Dziesmu dienā Kuldīgā un gatavoties 2025. gada baptistu Dziesmu svētku simtgades svinībām; atbalstīt bērnu piedalīšanos Svētdienskolu apvienības organizētajā bērnu festivālā AUGAM KOPĀ un lietot jauno VBS programmu “Jūras dzelmē”, lai atklātu, cik neizmērojami dziļa ir Dieva mīlestība, kā arī gatavoties svētdienskolotāju konferencei 21. septembrī; izmantot iespēju piedalīties Sieviešu kalpošanas apvienības veidotajā retrītā un aicināt puišus pievienoties BPI DRAFTS nometnēm (visu LBDS un BPI DRAFTS piedāvāto programmu piedāvājums un organizēto pasākumu kalendārs atrodams www.lbds.lv, www.bpidrafts.lv vai sazinoties ar nozaru vadītājiem). Savukārt mācītājs Kārlis Kārkliņš atgādināja par arvien augošo vajadzību pēc audžuģimenēm, aicinot kalpot bērniem, kas palikuši bez vecāku apgādības.

Kongresā par LBDS Padomes locekļiem uz nākamajiem 3 gadiem tika ievēlēti Pēteris Eisāns (Madonas draudze); Mārcis Zīverts (Jelgavas draudze), Igors Rautmanis (Rīgas Āgenskalna draudze), Ainars Baštiks (Rīgas Mateja draudze), Ilvars Ieviņš (Valmieras draudze), Vasilijs Gredasovs (Rīgas Betānijas draudze). Kongresa dalībnieki aizlūdza par Padomi – jaunievēlētajiem locekļiem un tiem, kas darbu Padomē turpina – bīskapu Kasparu Šternu, bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu, Mārtiņu Anševicu (Kuldīgas draudze), Matīsu Babrovski (Rīgas Mateja draudze), Mārci Dejus (Liepājas Karostas topošā draudze), Gitu Kudiņu (Brocēnu draudze) un Kristīni Miļevisku (Rīgas Mateja draudze).

Kongress bija dziļš piemērs vienotībai, iedrošinājums izaugsmei un ietekmei mūsu kopienās, mudinot spīdēt Kristus gaismā un dzīvot saskaņā ar savu ticību, pavadīt laiku Dieva Vārdā, piedzīvot Kristus pārveidojošo spēku un ar tā palīdzību nest pārmaiņas savās mājās, darbavietās un sabiedrībā.

Pateicība visiem, kas bija iesaistīti Kongresa veidošanā un norisē!

Īpašs paldies Anetei un Miķelim Mažiem, Mikam Jukumsonam-Jukumniekam, Gustavam Saulītim un Ansim Ēcim par vadīšanu pielūgsmē.

LBDS Padome lēmusi, ka nākamais Kongress notiks pēc diviem gadiem.
Tātad – uz tikšanos LBDS Kongresā 2026. gadā!

← Citi raksti