LBDS 160 - Atkal neatkarīgā Latvijā: no 1990.

Ievietots: 23.09.2020 / LBDS ziņas

Dieva dotais laiks, kas bagāts ar atjaunotām un jaunām iespējām katra kristieša, draudzes un draudžu kopdarba izaugsmei un paplašināšanai. Lielu pārmaiņu laiks Latvijā un pasaulē, kas mudina mūs regulāri izvērtēt savu liecību Evaņģēlija gaismā. Laiks, kurā dzīvojot, vēl īsti nespējam to izvērtēt “no malas”, no plašākas Dieva nodomu perspektīvas.

ATKAL NEATKARĪGĀ LATVIJĀ: 1990–2020

GUDRĪBA UN DROSME IZMANTOT DIEVA DOTĀS IESPĒJAS

            Šis periods iesākās ar lielu Dieva brīnumu un dāvanu - atjaunotu Latvijas valsts neatkarību un aktīviem garīgiem meklējumiem sabiedrībā. Draudžu darbam pavērās iespējas, par kādām agrāk varēja tikai sapņot. Tas, ko nedrīkstēja visus pēckara gadus un kas agrāk tika darīts klusu un slepeni, tagad ieguva atklātu, legālu skanējumu. Tā kā vairs nepastāvēja gandrīz nekādi ierobežojumi draudžu dzīvei un kopdarbam, tad tas strauji tika atjaunots un vērsās plašumā.

            1990. gados draudzes aktīvi sludināja Evaņģēlija vēsti kultūras namos, skolās, cietumos, pansionātos, parkos un citur. Daudzi cilvēki iepazina Labo vēsti un pievienojās draudzēm. Šajā laikā baptistu draudžu locekļu skaits no 4500 izaug pāri 6000.

            1990. gadā tika atjaunots draudžu kopdarba nosaukums - Latvija Baptistu draudžu savienība (LBDS) un par bīskapu ievēlēts Jānis Eisāns (1929-2009). Viņa iesākto darbu turpināja bīskapi Andrejs Šterns (1943-2010) un Dr. Jānis Alfrēds Šmits (1941-2020).

            Tika atjaunota LBDS apvienību darbība: Svētdienskolu apvienība (1990), Māsu apvienība (1992), Garīdznieku brālība (1993), Jaunatnes apvienība un Koru apvienība. Regulāri sāka notikt LBDS Dziesmu svētki: Talsos (1992), Ogrē (1996), Ventspilī (2000, 2010), Liepājā (2005), Cēsīs (2015).

            Aktīvi tika veidoti jauni izdevumi kristīgās vēsts izplatīšanai un draudžu kopdarba stiprināšanai. 1991. gadā sāka iznākt žurnāls Baptistu draudzēm (kopš 1995. gada - Baptistu Vēstnesis), kas kļuva par LBDS Padomes informatīvo izdevumu. Tika izdots ekumēnisks evaņģelizācijas žurnāls Labā Vēsts (1990-2003). Svētdienskolu apvienība izdeva kristīgu žurnālu bērniem Gaismiņa (1991-2000), Teoloģiskais seminārs - žurnālu Darbabiedrs (1991-1992). Lai kristīgo literatūru padarītu vēl pieejamāku lasītājiem, 1993. gadā tika izveidots apgāds, vēlāk arī grāmatu veikals “Amnis”.

            1991. gadā darbu sāka LBDS Teoloģiskais seminārs (direktors Dr. Ilmārs Hiršs), kas vēlāk pārtapa par valsts akreditētu pirmā līmeņa augstākās izglītības mācību iestādi, Kristīgās Vadības koledžu (2006-2016). Visu Latvijas neatkarības laiku izglītības darbā lielu ieguldījumu ir devusi arī Amerikas Latvijas baptistu apvienība, atbalstot daudzu garīdznieku studijas ārzemēs.

            Nozīmīgs un apjomīgs uzdevums bija padomju varas laikā atņemto LBDS un draudžu īpašumu atgūšana. 1992. gadā darbu atgūtajā Savienības namā atsāka LBDS vadība. 1990. gadā  dievkalpojumi atsākās Rīgas Āgenskalna draudzes dievnamā, Mārupes ielā 14, un 1994. gadā - atgūtajā dievnamā Rīgā, Vīlandes ielā. Daudzās citās vietās draudzes atguva, rekonstruēja un paplašināja savus īpašumus. 1995. gadā mācītāja Haralda Anzenava apbrīnojamās neatlaidības rezultātā Dundagā tika atklāts pagaidām vienīgais atjaunotās Latvijas apstākļos uzceltais baptistu dievnams Latvijā.

            Atjaunojās un nostiprinājās LBDS starptautiskie sakari, kas ļāva LBDS pārstāvjiem  piedalīties starptautiskos pasākumos un organizācijās. 1991. gadā LBDS tika uzņemta Eiropas Baptistu Federācijā un tika atjaunots tās locekļa statuss Pasaules Baptistu savienībā. 1998. gadā Līvija Lāme (tagad Godiņa) tika ievēlēta Eiropas Baptistu federācijas Sieviešu apvienības padomē un vēlāk (2008-2013) ir tās vadītāja.

            Taču, laikam ejot, sabiedrības garīgā interese mazinājās un radās garīgi un praktiski izaicinājumi. Samazinājās garīdznieku un draudžu apmeklētāju skaits. Arvien vairāk bija nepieciešams jauns skatījums, kas stiprinātu un iedvesmotu draudzes sekot Kristum 21. gadsimta ideju daudzveidības un sabiedrības pārmaiņu vidū.

            Jaunus akcentus kopdarbā ienesa bīskaps Pēteris Sproģis, kurš šajā amatā kalpoja no 2006. līdz 2018. gadam. Bīskapa P. Sproģa vadībā tika veidots drosmīgs “Nākotnes redzējums” par LBDS kā kristocentrisku, pavairoties spējīgu un misionālu kristiešu un draudžu savienību, kas tika apstiprināts 2012. gada LBDS Kongresā. Tas nosaka arī LBDS darbības galvenos virzienus - bērni, jaunieši, garīdznieki un vadītāji, draudžu atjaunotne un draudžu dibināšana.

            Apzinoties nepieciešamību pēc jauniem garīdzniekiem, 2007. gadā tika izveidots Baltijas Pastorālais institūts (BPI), kura mērķis ir sagatavot jaunos vadītājus un garīdzniekus esošajām un jaundibināmajām draudzēm. BPI darbojas arī Muzikālo vadītāju skola (2007) un Timoteja skola (2012) svētdienskolu darbinieku apmācībai. Kopš 2009. gada notiek BPI DRAFTS nometnes, un tas jau ir izaudzis par veselu kustību jaunu puišu mobilizācijai un apmācībai. 2010. gadā BPI kļuva par platformu draudžu dibināšanas apmācībai M4, kas palīdz sagatavot un atbalstīt jaunu draudžu iniciatīvas. Kopš 2012. gada sērijā BPI BIBLIOTĒKA publicētas vairākas grāmatas.

            Īstenojot “Nākotnes redzējumu”, tiek attīstīts Svētdienskolu apvienības darbs, radot jaunus veidus un resursus, kā uzrunāt bērnus un ģimenes. Māsu apvienība tiek pārdēvēta par Sieviešu kalpošanas apvienību un Agneses Megnes vadībā ar jaunu sparu attīsta kalpošanu sieviešu vidū. Garīdznieku brālībā notiek reģionu darba sakārtošana un licencēšanas un ordinācijas procesa atjaunošana. Koru apvienībā tiek pārdēvēta par Muzikālās kalpošanas apvienību un Māra Dravnieka vadībā turpina meklēt jaunus veidus baptistu muzikālo tradīciju attīstīšanai. Ārmisijas vadību uzņemas Pēteris Eisāns, rīkojot misijas braucienus un akciju “Zvaigzne austrumos”. Bīskapa Pētera Sproģa vadībā tika arī piesaistīti resursi Savienības nama atjaunošanai, lai likvidētu padomju laika sekas un lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu visas telpas.

            2018. gadā par LBDS bīskapu tika ievēlēts Kaspars Šterns, kurš turpina bīskapa P. Sproģa iesākto pārmaiņu ceļu.

            Ir grūti izvērtēt šo jaunāko baptistu kustības laiku, jo mēs paši esam daļa no tā. Kas ir šī laika zelts un kas - pelavas, to lai spriež mūsu pēcteči. Mēs, par savu laiku un atbildību domājot, turpinām lūgt Dievu: lai Viņš dod mums gudru sirdi, kas izšķir Viņa vadību, un drosmi Viņam sekot - neskatoties uz mūsu laika izaicinājumiem.

 

 

NOSLĒGUMS

Šis pārskats apliecina - Dievs mūs ir brīnišķīgi vadījis, sargājis un stiprinājis visos laikos. Mēs visi esam Dieva rokās, Kristū mēs esam radīti un Viņš mūs ir dārgi atpircis. Viņš ir bijis pāri visiem ārējiem apstākļiem. Viņa rokās ir bijušas iespējas. Viņš tās savā žēlastībā mums ir sniedzis un arī atņēmis. Viņa žēlastība mūs ir pavadījusi no pirmajiem meklējumiem līdz mūsdienām. Viņš ir devis un joprojām dod mums dzīvību, spēku un ticību.


            Dievam pieder mūsu pagātne. Mūsu vēsture rāda, ka visos laikos ir bijuši Dieva aizdedzināti cilvēki, kurus vētras nav salauzušas, kas nav padevušies dažādu politisko iekārtu prasībām, bet ir stingri turējušies pie Kristus un Evaņģēlija vēsts karogu uzticīgi ir atnesuši līdz mūsdienām. Lai mūsu cieņa un pateicība viņiem par to!


            Dievam pieder mūsu tagadne. Šis ir mūsu laiks, mūsu uzdevumu un atbildības laiks. Mēs visi esam Dieva lielās ģimenes locekļi - gan tie, kas darbu sāka, gan tie, kas strādāja atmodas laikā, kara apstākļos un padomju ateisma laikā, gan mēs šodien. Visi kopā Dieva ceļā un Dieva uzdevumā šeit, Latvijā. Daudzās iespējas, izaicinājumi, mūsdienu domāšanas veidi – tā ir mūsu atbildība, ko mēs ar to visu darām. Lai Dievs palīdz mums gudri dzīvot!


            Dievam pieder mūsu nākotne. Beigās viss atgriezīsies pie Dieva - gan mēs paši, gan visas piepildītās un nepiepildītās iespējas. Mēs būsim Viņa priekšā ar savu dzīves gājumu un savu darbu: cik tur būs zelta graudu un cik - pelavu? Mūžībā mēs vairs nevarēsim neko pielabot. Lai mūsu skats uz Dieva piepildītu nākotni nosaka ikvienu mūsu izšķiršanos šajā laikā!

Lai pateicamies Dievam par Viņa vadību un uzticamies Viņam arī turpmāk!

 

Paldies Dr. Ilmāram Hiršam un Līvai Fokrotei par ieguldīto darbu vēstures pārskata tapšanā.

← Citi raksti