Kopā augt Kristū: atskats uz LBDS Kongresu 2017

Ievietots: 10.07.2017 / LBDS ziņas

“Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā,” - šie Pāvila vēstules efeziešiem 4:16 vārdi caurvija LBDS Kongresu, kas 20. maijā norisinājās Savienības namā. Kongresā piedalījās 203 delegāti un 96 viesi no 74 draudzēm. Vecākais reģistrētais delegāts sasniedzis 96 gadu vecumu, bet jaunākais - 21.

Svētbrīdī Limbažu draudzes sludinātājs Mārtiņš Anševics dalījās pārdomās par Mateja evaņģēlija 12:46-50. Viņš uzsvēra, ka, lasot Bībeli, mēs varam redzēt, ka Jēzus piederēja divām ģimenēm - Viņš nekad nenoliedza savu fizisko ģimeni, taču daudz Viņam nozīmēja otrā ģimene - tie, kas dara Debesu Tēva prātu. Dieva nodoms ir draudzes, kuras spēj nodot Evaņģēliju visiem cilvēkiem. Viņš uzsvēra, cik svarīgi draudzē ir saskatīt citus kā savas ģimenes locekļus, kuriem ir kopīgs mērķis un uzdevums - aiznest Labo Vēsti līdz katram cilvēkam šeit, Latvijā. Lai tas, kas vieno, ir nevis asinsradniecība, bet Dieva prāts un Viņa dotais uzdevums.

Pēc kopīgas Latvijas Valsts himnas nodziedāšanas LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš atklāja Kongresu, tika apstiprināta darba kārtība un sekretariāta sastāvs. Tika apstiprināta arī Balsu skaitīšanas komisija: Aivis Martinsons (Mazsalacas draudze), Arturs Baumanis (Mežgalciema draudze), Jānis Jūrmalis (Kuldīgas draudze), Mārtiņš Kleins (Āgenskalna draudze) un Daniels Gūtmanis (Aizputes draudze).

Kongresa dalībniekiem sveicienus no Oklahomas Baptistu draudžu savienības 1800 draudzēm nodeva tās Partnerattiecību stratēģiskais vadītājs Maiks Hands. Viņš pauda prieku un pateicību par draudzēm, kas uzsākušas sadarbību, kā arī aicināja lūgt par turpmāko kopējo darbu. M. Hands uzsvēra, ka noteicošais nav draudzes lielums, bet gan tas, cik liela ir draudzes sirds. Mācītājs Edgars Godiņš klātesošajiem nodeva arī sveicienus no Amerikas Latviešu baptistu savienības, Brazīlijas Latviešu baptistu savienības un no mācītāja Dr. Jāņa Šmita Kanādā.

Īpaši emocionāls brīdis bija LBDS pateicības par mūža ieguldījumu Evaņģēlija pasludināšanā pasniegšana misionāram, mācītājam Čārlzam Deividam Kellijam. Viņa darba lauks ir bijis un paliek ļoti plašs – veicinot Latvijas baptistu draudžu attīstību, to sadarbību ar kristīgām draudzēm citviet pasaulē, piedaloties BPI dibināšanā un jaunu garīdznieku sagatavošanā, veicinot starpkonfesionālo attiecību attīstību un organizējot sabiedriskus valsts mēroga pasākumus ar kristīgu vērtību, nenogurstoši kalpojot misijas laukā un veicinot misionāru darbu Latvijā, dibinot organizāciju “Bridge Builders International”/ “Partneri”, attīstot kristīgo centru – nometņu vietu “Ērgļa spārni” un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Savā runā Č. Kellijs pateicās savam vectēvam mācītājam Kārlim Zingeram, kurš mudinājis viņu braukt uz Latviju, un Dievam par iespēju 32 gadu garumā kalpot Latvijā. Viņš arī apliecināja, ka vēlas turpināt palīdzēt Latvijai, un pateicās visiem, kas šo gadu laikā ir bijuši uzticami sadarbības partneri.

Ar aizdegtu sveci un kopīgi dziedātu dziesmu “Ja es uzticīgs būšu līdz galam” mācītājs Edgars Godiņš aicināja pieminēt māsas un brāļus, kas iepriekšējā gada laikā bija aizsaukti Mūžībā: Herbertu Ašmi (1922-2017), Voldemāru Ašnevicu (1932-2017), Mirdzu Tīsu (1922-2016), Gunāru Jukumsonu-Jukumnieku (1930-2016), Astrīdu Krivcovu (1935-2016) un Ausmu Arāju (1925-2016).

Bīskaps Pēteris Sproģis savā uzrunā norādīja, ka Kongresa moto aicina augt kopīgi Kristū, un augšana ir veselības pazīme. Viņš uzsvēra trīs jomas, kurās ikvienam ir svarīgi augt: pirmkārt, augt attiecībās un sevis, citu cilvēku un Dieva iepazīšanā; otrkārt, augt kalpošanā, izmantojot Dieva dotās dāvanas, un, treškārt, augt mīlestībā, kas izpaužas attieksmē pret dzīvi un vislabāk parādās mūsu attieksmē pret mazām lietām un ikdienas mazo darbu izpildē. Bīskaps arī aicināja turpināt domāt, kā draudzēm uzrunāt apkārtējos cilvēkus, būt tajā mērķtiecīgām un radošām, izvērtēt, kas varētu palīdzēt neregulāram draudzes apmeklētājam kļūt par regulāru apmeklētāju un par aktīvu draudzes locekli. P. Sproģis iedrošināja domāt radoši, eksperimentēt un nebaidīties kļūdīties. Noslēgumā viņš atgādināja, ka kristiešu uzdevums ir runāt ar nekristiešiem viņiem saprotamā veidā - meklēt veidus, kā to darīt, un būvēt tiltus starp viņiem un Kristu.

Pēc bīskapa P. Sproģa aicinājuma klātesošajiem par savām atbildības jomām pastāstīja LBDS nozaru un apvienību vadītāji. Bīskapa vietnieks, Garīdznieku brālības vadītājs, mācītājs Edgars Godiņš pastāstīja par savu kalpošanu LBDS, par to, ka viņu iepriecina, ka kristieši deg par savu draudzi. Viņš uzsvēra, ka aug tās draudzes, kuras meklē kontaktu ar sabiedrību, un novērtēja draudzes kā apsētus laukus, pat ja augļus vēl neredz. LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese sniedza statistisku pārskatu par draudzēm un finanšu jautājumiem. BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja Līva Fokrote uzsvēra, ka BPI uzdevums ir sagatavot jaunos kalpotājus un darīt to sadarbībā ar draudzēm un jaunu draudžu dibināšanas iniciatīvām kā studentu prakses vietām. BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC vadītājs Igors Rautmanis skaidroja, ka SĀC palīdz draudžu vadītājiem atklāt savas dāvanas, tādā veidā palīdzot draudzēm īstenot savu mērķi. LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja Estere Roze atgādināja, ka apvienības uzdevums ir atbalstīt draudžu svētdienskolas. Mūsu draudžu svētdienskolu sarakstos ir ap 1500 bērnu,  taču daudzi tūkstoši Jēzu vēl nepazīst. Viņa novēlēja, lai mūsu kalpošana ir tāda, kas citiem palīdz iepazīt Jēzu. Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Līvija Godiņa iepazīstināja klātesošos ar Agnesi Megni no Rīgas Āgenskalna draudzes, kas rudenī pārņems Sieviešu kalpošanas apvienības vadību. A. Megne pateicās par izrādīto uzticību un norādīja, ka apvienība īpaši darbosies divos virzienos – izglītības un žēlsirdības darba jomā.

Otrajā sēdē, ko vadīja mācītājs Pēteris Eisāns, LBDS sastāvā tika uzņemta Internacionālā baptistu draudze “Grace”, kuru vada misionārs un mācītājs Malkoms Firts. Tika sveikti 2016. gadā ordinētie mācītāji un sludinātāji - Jervands Grbačjans, Aivars Vadonis, Ainārs Purmalis, Atis Lejiņš un Rūdolfs Kroičs. Bīskapa vietnieks, mācītājs Kaspars Šterns klātesošos informēja par iespēju puišiem piedalīties BPI DRAFTS nometnēs, kā arī par M4 apmācību, kas ir atbalsta platforma jaunu draudžu dibināšanai.

Nominācijas komisija darbam LBDS Padomē izvirzīja piecus kandidātus - Ainaru Baštiku (Rīgas Mateja dr.), Edgaru Maži (Rīgas Āgenskalna dr.), Daini Pandaru (Ogres Trīsvienības dr.), Pēteri Samoiliču (Rīgas Misiones dr.) un Mārci Zīvertu (Priekules dr.). Aizklātā balsošanā tika ievēlēti E. Mažis, A. Baštiks, M. Zīverts un P. Samoiličs. Atklātā balsojumā tika ievēlētas Nominācijas un Mandātu komisijas 2018. gada Kongresam. Noslēgumā LBDS apvienību un nozaru vadītāji informēja par šī gada otrajā pusē plānotajiem pasākumiem.

Sagatavoja Dace Lektauere

Foto: Mareks Šteins

← Citi raksti