Iznākusi Ilmāra Hirša grāmata "Tautas dvēseles sargi"

Ievietots: 20.05.2024 / LBDS ziņas

Maijā klajā nākusi mācītāja, teoloģijas doktora, Ilmāra Hirša grāmata “Tautas dvēseles sargi”, kas veltīta profētisma tēmai Bībelē. Tā sniedz vērtīgu apkopojošu ieskatu par tā izcelsmi, profētiskās runas formām un Vecās Derības praviešu grāmatām.

Grāmatā atsevišķi apskatīti mesiāniskie pravietojumi un pravieši Jaunajā Derībā, kā arī autors dalās pārdomās par praviešu lomu un atbildību mūsdienās. I. Hiršs grāmatu iecerējis kā mācību materiālu teoloģijas studentiem, bet tā noteikti noderēs jebkuram interesentam, kas vēlas vairāk uzzināt par praviešu darbību Bībeles laikā un šodien.

Grāmatas ievadā autors raksta: “Praviešu raksti veido īpašu žanru, kas apjoma ziņā aizņem apmēram ceturto daļu no Vecās Derības. Profētisms ir viena no Dieva runas formām, kā Dievs atklājās savai tautai. Pravietiskais vārds jeb profētisms nav vispārināta, visiem laikiem noteikta Dieva atklāsmes forma. Dievs to ir atradis par īpaši derīgu konkrētam vēstures periodam. Israēlā praviešu darbība ir saistīta ar noteiktu Israēla tautas vēstures posmu. [..] Savu apogeju Dieva atklāsme sasniedz Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Jaunā Derība apsola, ka Dievs būs klāt šai pasaulei caur savu Svēto Garu. Taču tas nekādā ziņā neuzliek Dieva darbībai kādus ierobežojumus. Dievs visā, arī savā atklāsmē, ir suverens. Viņš jebkurā vēsturiskā posmā var atklāt sevi jebkurā formā. Arī šodien Viņš var runāt tieši, sapņos, caur eņģeļiem, cilvēkiem utt.”

Mūsdienās kristiešu vidū ir atšķirīga izpratne un viedokļi par praviešiem un pravietošanas lomu. Ja piekrītam autora rakstītajam, ka: “pravieši vispirms ir cilvēki, kas saņēmuši Dieva atklāsmi, lai nomaldījušos cilvēkus atgrieztu uz pareizā ceļa, norādītu uz viņu kļūdām un neticību”, tad varētu apgalvot – ikviens kristietis kādā brīdī ne tikai var, bet pat ir aicināts pildīt pravieša uzdevumu. Jo, kā to tālāk skaidro autors: “Pravieši atver līdzcilvēku acis uz cietsirdīgo sabiedrību un ieskicē nākotnes ainu, rāda, kas notiks, ja viņi neizmainīs savu izturēšanos. Atgādina cilvēkam to, ko viņš ir aizmirsis un vairs neņem vērā: Dieva glābšanas, taisnības un mīlestības noslēpumu. Tādā izpratnē tas ir kreatīvs spēks arī šodien.”

Grāmatu iespējams iegādāties kristīgo grāmatu veikalā “Amnis”. Par pasūtījumiem vairumā interesēties, rakstot uz e-pastu: libris@libris.lv

Tuvāku ieskatu grāmatā un tās skartajās tēmās sniedz mācītāja Matīsa Babrovska diskusija ar autoru sarunu cikla „Par dzīvi un teoloģiju” ietvaros – ej.uz/profētisms.

← Citi raksti