Informācija par situāciju valstī pēc ārkārtējā stāvokļa atcelšanas

Ievietots: 11.06.2020 / LBDS ziņas

Tieslietu ministrija pateicas par konstruktīvu sadarbību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā! Saskaņotā rīcība un tās rezultāti ļāva valdībai un Saeimai izšķirties par labu ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Ņemot vērā minēto, apkopotas galvenās lietas, kas izriet no pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un attiecas uz reliģisko organizāciju darbību.

Tātad, pēc š.g.9.jūnija:

1) ārkārtējās situācijas laikā ierīkotie reliģisko savienību (baznīcu) ziedojumu tālruņi neatkarīgi no tā, vai reliģiskās savienības (baznīcas) ir reģistrētas sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā, var tikt saglabāti arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas līdz 2020. gada 31. decembrim (Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 40.pants);

2) atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumam Ministru kabinets š.g.9.jūnija sēdē ir pieņēmis noteikumus “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, t.sk. pulcēšanās prasības un ierobežojumus, personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus, noteikumus par kultūras, reliģiskās darbības veikšanas vietu, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbību. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, visos gadījumos ir ievērojami ierobežošanas pamatprincipi – informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Informēšanas pamatprincipa realizēšanai visiem redzamā vietā pasākuma organizators izvieto vismaz šādu informāciju par piesardzības pasākumiem:
1.brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
2. brīdinājumu par 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja šādi ierobežojumi ir noteikti;
3. pareizu roku higiēnu un respiratoro higiēnu.

Distancēšanās nodrošināšanai veic vismaz šādus piesardzības pasākumus (izvilkums, kas varētu būt aktuāls arī kontekstā ar reliģisko organizāciju darbību):
1. vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci;
2. neievērojot minēto distanci, publiskās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus pulcēties var:
     2.1. ne vairāk kā divas personas;
     2.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
     2.3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
     2.4. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ;
     2.5. pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros;
     2.6. bērnu nometnēs vienas grupas ietvaros;
3. kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās;
4. ja pasākumu organizē, cilvēkiem pulcējoties grupās, netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās;
5. organizējot pasākumus, ierobežo pasākuma norises laiku, proti, reliģiskās darbības veikšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00.

Papildus informējam, ka līdz 2020.gada 31.augustam bērnu nometnēs atļautais bērnu skaits grupā ir ne vairāk kā 30 dalībnieki. Ja to pieļauj attiecīgās nometnes norises vietas kapacitāte, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes.

 Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:
1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);
2. samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs u.c.);
3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam;
4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni);
5. regulāri vēdina telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes.

 Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, pasākuma norises vietās īsteno īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu.

Pasākumu organizators:
1. katrā konkrētajā vietā un gadījumā izvērtē šādus riskus:
     1.1. iespēja ievērot divu metru distanci;
     1.2. pasākuma norises laiks;
     1.3. pasākuma norises vietas un piekļuves vietas apstākļi;
     1.4. pasākuma norisē iesaistīto personu skaits un veselības stāvoklis;
2. ir atbildīgs par pamatprincipu ievērošanu pasākuma organizēšanas vietā;
3. organizējot pasākumu objektā, kura platība pārsniedz 1000 m2, pasākuma organizators izstrādā plānu distancēšanās pasākumu īstenošanai.

 3) Reliģisko pasākumu (kas ir organizēta reliģisku darbību veikšana, kas veicama pulcējoties) organizatori informāciju par to, kādā veidā pasākumā tiks nodrošināta epidemioloģiskā drošība un piesardzība, norāda pasākuma organizatoriskajos dokumentos (piemēram, iekšējās kārtības noteikumos, nolikumā, informatīva rakstura norādēs un tamlīdzīgos dokumentos). (Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  5. pants).

4) Saskaņa ar Noteikumu 14.punktu pasākumu vietās maksimāli pieļaujamais personu skaits ir šāds:
1. no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020.gada 30. jūnijam vienlaikus uzturas ne vairāk kā:
     1.1. 100  cilvēki iekštelpās;
     1.2. 300 cilvēki ārtelpās, ievērojot, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2;
2. no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020.gada 31. jūlijam vienlaikus uzturas ne vairāk kā:
     2.1. 100  cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2;
     2.2. 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, ievērojot, ka, ja kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 m2, tiek nodrošināts, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises telpas platība un infrastruktūra, ievērojot, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2, turklāt pasākuma organizators nodrošina publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vietā.
     2.3. 1000 cilvēki ārtelpās, ievērojot, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2;
3. no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. augustam pasākumā vienlaikus uzturas ne vairāk kā:
     3.1. 250  cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2;
     3.2. 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka kā 1000 m2, ievērojot, ka, ja kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 m2, tiek nodrošināts, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises telpas platība un infrastruktūra, ievērojot, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2, turklāt pasākuma organizators nodrošina publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vietā.
    3.3. 1000 cilvēki ārtelpās, ievērojot, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2.

Attiecībā uz pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro minēto maksimāli pieļaujamo personu skaitu.

5) Organizējot pasākumu objektā, kura kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 m2 :
1. tiek nodrošināts, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises telpas platība un infrastruktūra;
2. uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā uz 4 m2  no pasākuma norises telpas platības;
3. pasākuma organizators nodrošina publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vietā.          

Vienlaicīgi vēršam uzmanību tam, ka ikvienas fiziskas personas pienākums ir ievērot distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības prasības, savukārt pasākuma organizatora pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot. Turklāt, ja pasākuma organizators pirms pasākuma ir informējis par prasību pasākuma laikā lietot mutes un deguna aizsegu, tai skaitā izvietojot paziņojumu pasākuma norises vietā, fiziskai personai ir pienākums nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu. Papildus, lūdzam sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra informācijai par rīcību gadījumos, kad tiek plānots uzņemt viesus no citām valstīm, it īpaši pievēršot uzmanību ieceļotājiem no augsta riska valstīm, lai tiktu nodrošinātu karantīnas prasību ievērošanu.

 Aicinām ik vienu turpināt atbildīgi sekot valdības apstiprināto prasību ievērošanai, jo tikai konstruktīvu un pārdomātu rīcību rezultātā, būs īstenojama pakāpeniska atgriešanās visiem ierastajā dzīves ritmā.

Tāpat aicinām ikvienu turpināt sadarboties ar Valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, un sekot amatpersonu norādījumiem un ieteikumiem.

← Citi raksti