Covid-19 - noteikumi, sākot no 14. oktobra

Ievietots: 16.10.2020 / LBDS ziņas

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi izvilkumu no regulējuma un  informē par galvenajām izmaiņām, kas izriet no Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) jaunākajiem grozījumiem un attiecas uz reliģisko organizāciju darbību.

Noteikumu 6.3.2 punkts noteic, ka no 2020. gada 14. oktobra līdz 6. novembrim apmeklētāji (izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam), darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru (izņemot reliģisko organizāciju garīgo un kalpojošo personālu, kas notur dievkalpojumu savu pienākumu ietvaros), lieto mutes un deguna aizsegus kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietās (dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostā u. tml.) un reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums.

Savukārt, saskaņā ar Noteikumu 141.punktu privātos pasākumos no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020.gada 31. decembrim vienlaikus uzturas ne vairāk kā:

  1. 30 cilvēku iekštelpās
  2. 300 cilvēku ārtelpās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, reliģisko organizāciju garīgais un kalpojošais personāls, pildot savus amata pienākumus var nelietot mutes un deguna aizsegus. Personas, kas apmeklē reliģiskās darbības veikšanas vietas, obligāti izmanto mutes un deguna aizsegus.

Ja reliģiskās darbības veikšanas vietā norisinās privāts pasākums (kāzas, bēres, kristības), kas saskaņā ar šo noteikumu 141.1. punktu pulcē līdz 30 cilvēkiem, mutes un deguna aizsegu lietošana nav obligāta.

Atgādinām, ka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, visos gadījumos ir ievērojami ierobežošanas pamatprincipi – informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Distancēšanās nodrošināšanai veic vismaz šādus piesardzības pasākumus (izvilkums, kas varētu būt aktuāls arī kontekstā ar reliģisko organizāciju darbību):

1. vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci;

2. neievērojot minēto distanci, publiskās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus pulcēties var:
2.1. ne vairāk kā divas personas;
2.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
2.3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
2.4. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ;
2.5. pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros;
2.5. bērnu nometnēs vienas grupas ietvaros;

3. kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās;

4. ja pasākumu organizē, cilvēkiem pulcējoties grupās, netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās;

5. organizējot pasākumus, ierobežo pasākuma norises laiku, proti, reliģiskās darbības veikšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00.

Informēšanas pamatprincipa realizēšanai visiem redzamā vietā pasākuma organizators izvieto vismaz šādu informāciju par piesardzības pasākumiem:

1.brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

2. brīdinājumu par 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja šādi ierobežojumi ir noteikti;

3. pareizu roku higiēnu un respiratoro higiēnu.

Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);

2. samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs u.c.);

3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam;

4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni);

5. regulāri vēdina telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes.

Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, pasākuma norises vietās īsteno īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu; atbilstoši iespējām uzskaita saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

Pasākumu organizators:

1. katrā konkrētajā vietā un gadījumā izvērtē šādus riskus:

1.1. iespēja ievērot divu metru distanci;
1.2. pasākuma norises laiks;
1.3. pakalpojuma norises vietas un piekļuves vietas apstākļi;
1.4. pasākuma norisē iesaistīto personu skaits un veselības stāvoklis;

2. ir atbildīgs par pamatprincipu ievērošanu pasākuma organizēšanas vietā.

3. Organizējot pasākumu, pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs izstrādā plānu šo noteikumu distancēšanās pasākumu nodrošināšanai.

Pasākumu organizators, lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, labi redzamā vietā izvieto vismaz šādu informācija par piesardzības pasākumiem:

1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;

3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus.

Organizējot pasākumu:

1. tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vietā atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises sniegšanas vietas platība un infrastruktūra;

2. vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no pasākuma norises platības;

3. pasākuma organizators nodrošina publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vietā.

Vienlaicīgi vēršam uzmanību tam, ka ikvienas fiziskas personas pienākums ir ievērot distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības prasības, savukārt pasākuma organizatora pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot. Turklāt, ja pasākuma organizators pirms pasākuma ir informējis par prasību pasākuma laikā lietot mutes un deguna aizsegu, tai skaitā izvietojot paziņojumu pasākuma norises vietā, fiziskai personai ir pienākums nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu.

Lūdzam sekot līdzi Ministru kabineta apstiprinātajām prasībām un Slimību profilakses un kontroles centra informācijai. Tāpat aicinām turpināt sadarboties ar Valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, un sekot amatpersonu norādījumiem un ieteikumiem.

 

Atbildes uz reliģisko organizāciju jautājumiem:

  1. Vai maskas jālieto arī garīdzniekiem un kalpojošam personālam (liturgs, koris utml.).

Garīgajam un kalpojošajam personālam, noturot dievkalpojumu (pildot savus amata pienākumus), mutes un deguna aizsegs nav obligāti jālieto, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums.

  1. Vai dievkalpojuma apmeklētāji var noņemt maskas uz brīdi, kad tiek saņemts Svētais vakarēdiens vai dziedāta draudzes dziesma?

Reliģiskās organizācijas ir aicinātas atturēties no Svētā vakarēdiena izdalīšanas, ņemot vērā, ka Svētā vakarēdiena izsniegšanas laikā nav iespējams ieturēt 2 m distanci. Tāpat, reliģiskās organizācijas ir aicinātas draudzes locekļus mudināt maskas/mutes un deguna aizsegus reliģiskās darbības veikšanas vietās nevilkt nost nevienā mirklī, jo masku uzvelkot un novelkot ir jānodrošina roku higiēna, un lietotu masku novilkšana un uzvilkšana ir saistīta ar papildus infekcijas izplatības risku ar piesārņotām rokām.

  1. Kā tiek interpretēta svētdienas skola – interešu izglītība, reliģiska darbība vai privāts pasākums līdz 30 cilvēkiem?

Svētdienas skola ir pielīdzināma interešu izglītībai. Jāapzinās, ka sapulcinot bērnus no dažādām ģimenēm un izglītības iestādēm tiek paplašināti bērnu kontakti ārpus bērna ikdienas vides, kas palielina iespēju infekcijas izplatībai plašāk, kā rezultātā, bērnam saslimstot, viņš nevarēs apmeklēt vispārējās izglītības iestādi.

Līdz ar to var notikt tikai individuālās apmācības – piem., skolu apmeklē vienas ģimenes bērni.

  1. Vai mirušo izvadīšana var notikt arī kapličās vai tikai kapsētās (ārpus telpām)?

Bēres var notikt iekštelpās, kā arī ārpus telpām, vienlaikus, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) paredzēto attiecībā uz privāto pasākumu, proti, iekštelpās līdz 30 cilvēkiem, savukārt ārtelpās līdz 300 cilvēkiem. Līdz ar to iekštelpās (arī kapličā) maksimālais pieļaujamas cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt 30, stingri ievērojot nosacījumu par personu sadalīšanu grupās un nodrošinot, ka grupas savstarpēji nekontaktējas. Būtu labi pirms pasākuma informēt dalībniekus par piesardzības pasākumiem: distancēšanas, roku un respiratora higiēna, kā arī brīdināt ka pasākumā nedrīkst piedalīties personas, kam ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra), kā arī personas, kam noteikta stingra izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija. Tāpat, stingri jāievēro nosacījumu par personu sadalīšanu grupās un nodrošinot, ka grupas savstarpēji nekontaktējas.

  1. Reģistrētās sēdvietas - vai tas atbilst reliģiskās brīvības nosacījumiem un ja jā, tad cik liels tad var būt apmeklētāju skaits? Proti, ja dievkalpojumā ir personalizētas sēdvietas (līdzīgi kā tas ir kultūras pasākumos kā opera, teātris utt), vai arī tad ir jāvalkā maska dievkalpojuma laikā?

Personalizēto sēdvietu ierādīšanas nosacījums Noteikumos nav tieši attiecināts uz reliģisko darbību veikšanu, pulcējoties. Tomēr, jāņem vērā, ka šī noteikuma neatņemama sastāvdaļa ir nosacījums par to, ka visas personas, kas atrodas šādās personalizētajās vietās ir zināmas, proti, par tām ir zināmi personas dati, kas ļauj nepieciešamības gadījumā ar tām sazināties. Turklāt vienlaikus ir nepieciešams nodalīt arī cilvēku plūsmas, lai tās nesastaptos.

Fiksētas personalizētas sēdvietas nozīmē to, ka katram apmeklētājam ir sava sēdvieta, kas pasākuma norises laikā netiek mainīta un SPKC epidemiologiem, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, ir iespējams identificēt personu, kas konkrētajā sēdvietā ir atradusies, un sazināties, lai veiktu pretepidēmijas pasākumus. Informāciju par personu, kas atradusies fiksētajā personalizētajā sēdvietā, epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkiem uzglabā 30 dienas.

  1. Organizēti pasākumi, tādi kā laulības, bēres, kristības u.c. drīkst notikt bez maskām līdz 30 cilvēkiem?

Privātos pasākumos maskas nav obligātas. Privātos pasākumos vienlaikus uzturas ne vairāk ka 30 cilvēku iekštelpās un 300 cilvēku ārtelpās.

  1. Organizētā pasākumā drīkst būt līdz 30 cilvēkiem, bet ko darīt, ja uz organizēto pasākumu ierodas vairāk? Piem. 40 cilvēki.

Dalībnieku skaits ir jāatrunā pirms pasākuma, iepriekš brīdinot par ierobežoti dalībnieku skaitu. Ja plānotais dalībnieku skaits pārsniegs Noteikumos noteikto skaitu, tad lūgt personas doties projām vai pasākums jāorganizē ārtelpās.

  1. Vai var notikt nodarbības ar bērnu kori, un ja var, tad pie kādiem nosacījumiem?

Kora nodarbības, saskaņā ar Noteikumu 27.5 punktu, notiek tikai attālināti vai individuāli, strādājot ar vienu personu vai vienu ģimeni.

 

 

← Citi raksti