Augam kopā - LBDS Kongress 2023

Ievietots: 09.06.2023 / LBDS ziņas

Šī gada 13. maijā, dienā, kad siltums iezīmēja pavasara pāreju uz vasaru, norisinājās gadskārtējais Latvijas Baptistu draudžu savienības Kongress, par kura vadlīniju bija izvēlēts lozungs “Augam kopā”. Līdzīgi kā pagājušā gadā, arī šogad tas notika Rīgas Mateja draudzes dievnama telpās, pulcinot 172 delegātus un 61 viesi no 63 draudzēm.

Kongresu ievadīja sludinātājs Oskars Lūsis  ar 78. Psalma vārdiem: ”Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem,” uzdodot jautājumu – vai cilvēks, kurš nav gājis caur izaicinājumiem un ciešanām, spēj novērtēt Jēzus doto upuri, ja pats nav upurējis? Dievs atgādina, ka Viņš nekāro mūsu dedzināmos upurus, taču tie var palīdzēt mums pašiem, mācoties no brāļiem un māsām, kuriem, ejot cauri dažādiem laikiem, ticība ir maksājusi upurēt karjeru, dzīves komfortu, drošību, un tomēr viņi ir saglabājuši smaidu un gaišu skatu uz Dievu.

To sludinātājs attiecināja arī uz pēdējo gadu izaicinājumiem, aicinot palikt ar staltu stāju ticībā, nesalūzt un saglabāt pirmo mīlestību uz Dievu, esot gataviem upurēt no sevis. Turpinājumā, atsaucoties uz Jēzus sacīto – “Laidiet bērniņus pie Manis, jo tādiem pieder debesu valstība,” O. Lūsis norādīja, ka arī tie, kuri ir bez pieaugušo rētām vai piedzīvotiem pārbaudījumiem, ir aicināti pie Kristus, neatkarīgi no viņu naivās, bet paļaujošās ticības, kuri skatās uz Kristu kā uz tēti vai mammu un tic tam, ko dzird sakām. “Varbūt tādi arī ir cilvēki, kuri nokļūs debesīs – mazliet dulli, mazliet naivi, kuros ticība mutuļo un Dieva nekad nav par daudz.” Noslēdzot uzrunu, sludinātājs aicināja domāt, vai mūsu personīgā izpratne neattur kādu no nākšanas pie Kristus, un iedrošināja būt sadraudzībā un lūgšanā ar citiem brāļiem un māsām, lai varam augt kopā, paliekot mīlestībā uz Dievu.

Turpinājumā pirmās sēdes vadītāja, kapelāne Agnese Megne nolasīja sveicienu no Amerikas Latviešu baptistu apvienības: “Mēs priecājamies, ka visus ALBA septiņdesmit trīs pastāvēšanas gadus esam saauguši kopā ar Latvijas baptistu draudzēm un LBDS –gan caur mūsu aizlūgšanām, gan caur izdevībām satikties un sniegt pēc iespējas palīdzīgu roku jūsu darbam Kristus vīna kalnā. Mūsu lūgšana ir, lai Dievs svētī Savienības bīskapu, padomi un ikvienu Savienības draudžu locekli.”

Dievs ir svētījis LBDS, ka esam bagāti ar vairāku kalpošanas nozaru aktīvu darbību rūpēs par visām tās draudzēm. Kongresā dažas no tām līdzdalīja aktuālos jaunumus. 

Svētdienskolu apvienības vadītāja Estere Roze izteica prieku būt kopā – lai pateiktos, svinētu, izzinātu Dieva gribu un censtos to piepildīt, kalpotu un arī augtu. “Man ir patiess prieks, ka mūsu draudzēs vārdā “kopā” vienmēr ir iekļauti arī bērni.” E. Roze atzīmēja, ka būt kopā nozīmē arī iespēju vienam otru atbalstīt, mācīties no savām un citu kļūdām un aizlūgt citam par citu. Ja ir vēlme lūgt ne tikai par bērniem, bet kopā ar viņiem, to varam darīt, lietojot šī gada lūgšanu kalendāru “Mans lūgšanu kalendārs”, kā arī augt kopā varam, abonējot un lietojot žurnālu “Labas Ziņas bērniem”. “Lai turpinām augt kopā, un mūsos aug Kristus,” tā E. Roze.

Īpašs mirklis Kongresā bija, iepazīstoties ar jauno Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāju Karīnu Liepiņu, kurai stafeti nodeva iepriekšējā vadītāja A. Megne. K. Liepiņa atzīmēja, ka, nākot pie Kristus pirms 16 gadiem Mateja draudzē, nevarēja iedomāties, kur šis ceļš viņu aizvedīs. Lai arī ir kalpojusi dažādās nozarēs, kalpošana sievietēm vienmēr ir bijusi sirdī – sākot sieviešu vakarus Ādažu draudzē pirms 5 gadiem, pēc kura bija aicinājums vadīt sieviešu retrītu un šobrīd, atsaucoties Dievam, uzņemties vadīt kalpošanu “mūsu draudžu māsām”. Tuvākais notikums, kas ir paredzēts LBDS draudžu māsām, ir sieviešu retrīts šī gada augustā. 

Informējot par Baltijas Pastorālā Institūta darbību, studentu izaugsmes vadītājs Tomass Šulcs  atgādināja par tā mērķi – sagatavot jaunos vadītājus, kalpotājus, kuri mīl Kristu ar visu savu būtību. “Esmu pateicīgs Dievam, ka Viņš deva šo misiju vadītājiem, kas dibināja BPI, un tā nav mainījusies – joprojām mēs vēlamies sagatavot un apmācīt jaunus un esošos vadītājus, kuri uzņemas atbildību un grib pilnvērtīgāk nodot savas dzīves kalpošanai.” Tāpat viņš norādīja, ka pēdējos gados ir bijusi iespēja redzēt, ka jaunie vadītāji, sludinātāji un garīdznieki nāk tieši no BPI rindām, un to ietekme sāk aizsniegt arvien vairāk vietas visā Latvijā. Arī jaunais BPI Studiju procesa vadītājs ir BPI absolvents Lūkass Tolberts. “Bet mēs nevēlamies apstāties un “dusēt uz lauriem”, jo mūsu uzdevums un misija ir stāstīt visai pasaulei Evaņģēlija vēsti.” Tas ir milzīgs darbs, kuru BPI nevar paveikt tikai ar saviem spēkiem. “Jūs esat tās acis un mutes, kuri redz un var uzrunāt puišus, vīrus savā draudzē, lai viņi pievienotos studijām, un varbūt tieši šodien kādam ir iespēja pateikt – jā.” BPI vadība piedāvā arī iespēju aizbraukt uz draudzēm un klātienē pastāstīt un iepazīstināt ar studiju iespējām BPI. 

Pieminot pagājušajā gadā mūžībā aizgājušos darbiniekus, Garīdznieku brālības vadītājs un bīskapa vietnieks Edgars Godiņš atzīmēja, ka, Bībeles vārdiem runājot, mēs esam “tie, kuri cīnāmies par ticību, kas svētajiem reiz dota, un tā augam līdz mūžīgai godībai.” Sveces tika aizdedzinātas, pieminot LBDS darbinieci Annu Kociņu, mācītāju emeritus Ilmāru Arāju, diriģentu Kārli Rozenšteinu, Sieviešu kalpošanas vadītāju Solvitu Zīveri, diriģentu Arvīdu Purvu, mācītāja Laimoņa Rudzīša atraitni Ausmu Rudzīti un mācītāju emeritus Imantu Tursu.

Turpinājumā LBDS bīskaps Kaspars Šterns un vietnieks Edgars Godiņš sveica garīdzniekus, kuri ir nonākuši jaunā statusā. Tie bija mācītājs Ivans Rošiors, kuram pēc 70 gadu jubilejas, kā pieņemts LBDS nolikumā, bija tiesības pieņemt pensionēta mācītāja statusu, kļūstot par mācītāju emeritus.

Tika sveikts arī Matīss Babrovskis, kas ordinēts par mācītāju un kalpo Rīgas Mateja draudzē. Kongress sveica arī Lauri Grīnu, kurš licencēts kā sludinātājs un kalpo Vaiņodes draudzē, un Viktoru Reinholdu, kurš ieteikts licencēšanai par sludinātāju un kalpo Uguņciema draudzē. Mēs sveicam ikvienu šo ticības vīru un svētam viņus turpmākai kalpošanai.

Savu uzrunu iesākot, LBDS bīskaps K. Šterns atzīmēja, ka mēs piederam kopīgai ģimenei un draudžu savienībai, lai arī esam dažādi un atšķirīgi. Dzīvojot Rietumu pasaulē un redzot dažādus izaicinājumus un problēmas – karu, tehnoloģiju straujo attīstību, mākslīgo intelektu – ir jāsaprot, cik daudz enerģijas kam veltām, ka nepazaudējam mūsu līniju, “zelta dzīslu”, kurai kopīgi sekojam. “Uzdevums ir skaidri nodefinēts – Kristus ar savu autoritāti un varu aicina iet un darīt par mācekļiem visas tautas.” Bīskaps atzīmēja, ka Jēzus mūs sūta ārpus komforta zonas, iet pie cilvēkiem arī teritorijā, kur nav ērti un patīkami – darīt, atgādināt, mācīt, ko Kristus ir mācījis. “Mēs vēlamies redzēt, ka evaņģēlijs pavairojas no paaudzes uz paaudzi, jaunos mācekļos, vadītājos, draudzēs – tas joprojām ir mūsu uzdevums un aicinājums, un, pie tā turoties, mēs redzēsim labos augļus, ko Dievs ir apsolījis.”

Domājot par Dieva doto uzdevumu, bīskaps uzdeva jautājumu – kāda ir mūsu draudzes augšana, virzība uz priekšu? “Ir labi, ja ir atskaites punkts, pēc kā varam izvērtēt paši sevi – vai tajā, ko darām, ir izaugsme?” Kā bīskaps uzsvēra, tas nav tādēļ, lai salīdzinātu, nokārtu galvu vai dzīvotu pašlepnumā, bet gan godīgi atklātu, ko mēs kā draudze varam darīt labāk. Kā piemēru bīskaps minēja kristības, kas parāda, vai draudzes veic evaņģelizācijas darbu, cik efektīvi vai pietiekoši? Par ko liecina mūsu dievkalpojumu apmeklētāju skaits, kas pulcējamies kopā, lai Dievs var kalpot mums? Kas liecina par to, ka cilvēki nav tikai apmeklētāji, bet jūtas piederīgi konkrētai draudzei un tās misijai? Noslēdzot bīskaps uzdeva jautājumu – kā mēs varam augt kopā? Tas var notikt divos veidos – augt kopā dažādām draudzēm un augt kopā dažādām paaudzēm. Draudzes aug kopā, atbalstot cita citu, veidojot sadarbību, palīdzot praktiski, finansiāli, ar cilvēkresursiem; pieejot radoši, var ieraudzīt daudz dažādu iespēju. Vecās Derības paraugs par Ābrahamu, Īzaku un Jēkabu parāda, kā kopā aug dažādas paaudzes – tēvs, dēls, mazdēls – vienas paaudzes iemantotā ticība tiek pārmantota citās paaudzēs, un Dievs katrā paaudzē dara ko tādu, kas pievērš uzmanību Viņa varenībai un klātbūtnei.

Pirmās sēdes noslēgumā Kongress sveica vēsturiski lielāko BPI grupu izlaidumā. Lai Dievs svēta katru no 13 absolventiem un atklāj labos darbus, kurus jau ir katram sagatavojis, lai tajos dzīvotu! 

Kongresa otro sēdi vadīja mācītājs Mārtiņš Anševics. Tajā notika LBDS Padomes ziņojums par LBDS Satversmes grozījumiem un balsojums par tiem, LBDS Padomes locekļu vēlēšana, 2023. gada budžeta apstiprināšana, lēmums par Rīgas Internacionālas draudzes “Grace” pāriešanu no LBDS uz piederību Reformātu draudzēm, kā arī nākamā Kongresa Nominācijas un Mandātu komisiju ievēlēšana. Kongresa dalībnieki saņēma LBDS darbības pārskatu par 2022/2023 gadu, tas pieejams arī elektroniski – www.lbds.lv.

Kongress noslēdzās ar Svēto Vakarēdienu. Īpašu pateicību vēlamies teikt slavēšanas grupai Zandas Ciemites vadībā par kvalitatīvo un iedvesmojošo vadību pielūgsmē!

Uz tikšanos nākamajā Kongresā!

 

Sagatavoja
Krišs Pozemkovskis 
Grobiņas baptistu draudze

 

← Citi raksti