Artūrs Šķuburs (1932 – 2013)

Ievietots: 20.05.2013 / LBDS ziņas

Mācītājs Artūrs Šķuburs dzimis 1932. gada 2. decembrī Nīcā, zemnieku Jāņa un Katrīnas ģimenē. Viņš ir pirmais bērns, vēlāk ģimenē dzimst vēl četri brāļi un viena māsa.

1951. gadā Artūram ir kristības, ko veic mācītājs Kārlis Biķis, bet jau nākošajā svētdienā viņš saka savu pirmo liecību. A. Šķubura tēvs ir vietējās- Otaņķu baptistu draudzes sludinātājs un 1966. gadā, kad tēvam vecuma dēļ ir grūtības kalpot draudzē, Artūrs uzsāk sludinātāja gaitas šajā draudzē. Vēlāk viņš kalpojis arī Jelgavas, Skatres, Liepājas Pāvila, Liepājas Ciānas un Jūrmalciema draudzēs.

Artūrs Šķuburs savu laika biedru atmiņās palicis ar drosmi sludināt Dieva vārdu arī tajā vidē, kas padomju laikos bija klaji naidīga kristiešiem, vienmēr paliekot uzticīgam Kristus lieciniekam. Viņš ir viens no iniciatoriem baptistu jauniešu nometnēm Jāņu laikā, kas kļuva par lielisku iespēju sadraudzībai un garīgai un fiziskai izaugsmei. 70. gados A.Šķuburs bieži sludina jauniešu salidojumos, kas notiek maija un oktobra revolūcijas svētku aizsegā. Šajos dievkalpojumos daudzi jaunieši izvēlas sekot Jēzum Kristum kā savam Kungam.

A. Šķuburs kalpojis arī kā LBDS Bīskapa padomes loceklis, bijis LBDS sekretārs, Garīdznieku Brālības vadītājs. 2009. gadā Artūrs Šķuburs saņem LBDS Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu.

A. Šķuburs bija īsts Latvijas patriots, aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas Frontes darbā, bijis Otaņķu ciema padomes un Liepājas rajona padomes deputāts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību dzīvesbiedrei Rutai, meitai Lienei un dēliem Ērikam, Viesturam un mazbērniem, kā arī viņa māsai Lidijai Tervitei un brāļiem Gunāram un Aivaram Šķuburiem un visiem tuviniekiem.

“Tagad atlaid, Kungs, Savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Israēlam, tavai tautai.”
Lūkas ev. 2:29-32

(Biogrāfiskie fakti no J. Tervita grāmatas “Latvijas baptistu vēsture”)

← Citi raksti