Aizvadīts 2014. gada LBDS kongress

Ievietots: 30.05.2014 / LBDS ziņas

Kongresa iesākumā un turpmāk kopīgā dziedāšanā klātesošos vienoja Āgenskalna draudzes jauniešu ansamblis Miķeļa Maža vadībā. Pārdomātā programma, kurā iekļautas gan tradicionālās, gan mūsdienīgas slavēšanas dziesmas, radīja patiesi iedvesmojošu noskaņu.

Svētbrīdī Priekules draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts runāja par Jesajas 40:28-31 patiesībām. Dievs nepiekūst, un Viņš nogurušajiem dod spēku. Jauni vīri pagurst, bet, kas paļaujas uz To Kungu, dabū jaunu spēku. Vai tu to nezini? Vai tu to neesi dzirdējis? Sludinātājs stāstīja, kā Dievs viņam palīdzējis un palīdz īpaši grūtos brīžos. Piekusušajiem nav jāpaiet malā, bet jāatjaunojas un jāpiedzīvo Dieva apsolījums: “Mans spēks nespēkā varens parādās.” (2. Korintiešiem 12:9)

Pēc Latvija Valsts himnas un kopīgas lūgšanas “Mūsu Tēvs debesīs” LBDS bīskaps Pēteris Sproģis atklāja Kongresu. Pirmo sēdi vadīja bīskapa vietnieks, mācītājs Kaspars Šterns, un notika Kongresa konstruēšanās. Delegātiem balsojot, tika apstiprināta dienas kārtība, sekretariāts, Mandātu komisija un Balsu skaitīšanas komisija.

Kongresam sveicienu nodeva Amerikas Latviešu baptistu apvienības (ALBA) priekšsēdis kopš 1986. gada, mācītājs Dr. Uldis Ukstiņš, izsakot prieku un pateicību Dievam un LBDS vadībai par uzaicinājumu. Mācītājs atgādināja, ka visi esam svētceļnieki, kas pa šauro ceļu iet uz Debesu valstību. Šaurajā ceļā sastopam grūtības un ciešanas, bet Jēzus ir nācis, lai mūs stiprinātu un aizvestu līdz mērķim. Visgrūtākajos dzīves brīžos Jēzus mūs nes uz savām rokām. Viesis runāja arī par ALBA dibināšanas mērķiem 1950. gadā – pastāvot dzelzs priekškaram starp Padomju savienību un Rietumu valstīm, aizliegumiem un ticīgo vajāšanām, iespēju robežās uzturēt kontaktus un atbalstīt kristiešus Latvijā. 19991. gadā, kad tika atjaunota Latvijas neatkarība, sadarbība izvērsās ļoti plaša un daudzpusīga. Sveicienu no Brazīlijas Latviešu baptistu apvienības ar 135. psalma vārdiem nolasīja mācītājs K. Šterns.

Sēdes turpinājumā bīskaps P. Sproģis izteica pateicību un pasniedza apbalvojumus par ilggadējo kalpošanu un ieguldījumu Evaņģēlija pasludināšanā. Videofilma par mācītāju Linardu Kaptānu parādīja, kā viņš uzticīgi un grūtos apstākļos ilgstoši kalpojis Evaņģēlija izplatīšanā Latgalē, palīdzējis dibināt draudzes un ievadīt darbā jaunos kalpotājus. Pateicība viņam tika izteikta Pateicības vakariņās 2013. gada nogalē. Videofilma par Liepājas Ciānas draudzes ilggadējo Padomes priekšsēdētāju, LBDS Revīzijas komisijas priekšsēdētāju un LBDS Padomes goda locekli Miķeli Titovu parādīja viņa kalpošanu kā izcilu, pašaizliedzīgu un rūpīgu gan draudzē, gan LBDS,  ar “mēs” , nevis “mēs – viņi” attieksmi. Dr. Uldim Ukstiņam tika izteikta pateicība par drosmīgajiem centieniem padomju varas gados atbalstīt draudzes Latvijā; par nenogurstošām rūpēm, kopā ar dzīvesbiedri Benitu Ukstiņu organizējot atbalstu baptistu draudzēm un darbiniekiem, tā veicinot LBDS draudžu un apvienību attīstību; par atbalstu jauno garīdznieku izglītošanā.

Kongress mācītāja Edgara Godiņa vadībā pieminēja Mūžībā aizgājušos darbiniekus: mācītāju Viesturu Kalniņu, Dr. Jāni Plostnieku (ASV) un mācītāja atraitni Jevgēniju Stepanovu.

Bīskaps P. Sproģis sveica jaunos sludinātājus, kas ievesti kalpošanā kopš 2013. gada Kongresa – Artūru Ruigu (Gulbenes draudze), Aldi Šneideru (Auces draudze), Fridrihu Kaptānu (Krimuldas draudze), Kasparu Maķevicu (Uguņciema draudze), Māri Vītolu (Jaunjelgavas draudze), Māri Skaistkalnu (draudze “Gaisma” Siguldā) un Juri Vasuli (Ainažu draudze), kā arī par mācītājiem ordinētos Pēteri Tervitu (Ventspils draudze) un Mārtiņu Rijnieku (Līgatnes draudze).

Sekoja bīskapa P. Sproģa atskaite par astoņos bīskapa amatā pavadītajos gados paveikto un LBDS Nākotnes redzējuma īstenošanu.

Kongresa otro sēdi vadīja bīskapa vietnieks, mācītājs Pēteris  Eisāns. Tika precizēts un apstiprināts Mandātu komisijas ziņojums par klātesošo delegātu skaitu – 224 delegāti no 69 draudzēm.

Nominācijas komisijas priekšsēdētājs, mācītājs Edgars Mažis ziņoja Kongresam, ka,  balstoties uz LBDS Padomes un Garīdznieku brālības ieteikuma, Nominācijas komisija bīskapa amatam atkārtoti izvirza līdzšinējā bīskapa Pētera Sproģa kandidatūru. Īsi prezentējot bīskapa kandidatūru, E. Mažis teica, ka P. Sproģis ir izveidojis spēcīgu un profesionālu komandu un par viņu kā vadītāju liecina darbi. LBDS Padomes vēlēšanām tika prezentēti Padomes locekļu kandidāti: Miervaldis Lindmanis, Raimonds Locs, Ainars Baštiks, Dainis Pandars, Pēteris Samoiličs un Mārcis Zīverts.

Nominācijas komisijā darbam 2015. gada Kongresā tika ievēlēti: Sandijs Aizupietis, Līvija Godiņa, Oļegs Jermolājevs, Edgars Godiņš, Gatis Jūrmalis, Jānis Pallo un Mārtiņš Rijnieks. Mandātu komisijā - Jolanta Birziņa, Agris Dadzītis un  Dairis Runcis.

Revīzijas komisijas ziņojumu prezentēja komisijas loceklis Edgars Lapiņš. Revīzijas komisija, izskatījusi LBDS finanšu dokumentus un darbību, konstatējusi to atbilstību likumdošanas prasībām. Finanšu darbībā vērojamas pozitīvas tendences. LBDS ir sabiedriskā labuma statuss, ieņēmumi ir pārsvarā izdevumiem, darbs - plānveidīgs un mērķtiecīgs. Komija ieteikusi aktivizēt ziedojumu piesaisti arī no uzņēmumiem, ne tikai no privātpersonām.

Nozaru vadītāji aktualizēja informāciju par plānotajiem pasākumiem un aicināja draudžu pārstāvjus piedalīties. Estere Roze, Svētdienskolu apvienības un BPI Timoteja skolas vadītāja, informēja, ka BPI Timoteja skolā notiek jaunas grupas komplektācija. Svētdienskolu apvienība, meklējot iespējas palīdzēt ģimenēm audzināt bērnus arī garīgajā jomā, īstenos pilotprojektu – Ģimeņu nometni no 4.- 6. jūlijam Āgenskalna draudzē. Tajā vecāki un bērni visu laiku darbosies kopā. Gatis Jūrmalis, Jauniešu apvienības vadītājs, atgādināja, ka Jauniešu vadītāju skolas apmācība sāksies šī gada rudenī. Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Solvita Zīvere aicināja daudzveidot un paplašināt sieviešu darbu draudzēs, kā arī izvēlēt koordinatori un kontaktpersonu sadarbībai ar SKA. Rudenī sāksies māceklības apmācība sievietēm sadarbībā ar misiju “Entrust”.

Mācītājs Edgars Mažis, Garīdznieku brālības vadītājs uzsvēra, ka garīdzniekiem ļoti vajadzīgi ģimeņu semināri un tie var notikt ar ALBA atbalstu. Svarīgi ir arī, lai draudzes rūpētos par saviem garīdzniekiem finanšu jomā un sniegtu atbalstu pensionētiem garīdzniekiem apdrošināšanas polišu iegādei. BPI DRAFTS direktors Kaspars Šterns pauda gandarījumu par četrām ziemas nometnēm, ko vadīja puiši, kas iepriekš piedalījušies visos DRAFTS līmeņos. Vasarā notiks trīs BPI DRAFTS nometnes, uz kurām aicināmi jauni puiši no draudzēm.

Muzikālās kalpošanas apvienības vadītājs Māris Dravnieks atgādināja, ka MKA festivāls notiks Priekulē no šī gada 8.-10. augustam. Tā ietvaros - komponista Ērika Ešenvalda izlolotais projekts ar Priekules novada un draudžu kopkori un ekumēniskais dievkalpojums. MKA Padome aicina draudzes izraudzīt un iedrošināt jaunus muzikālos vadītājus mācībām BPI Muzikālo vadītāju skolā.

Kongresa noslēgumā tika paziņoti balsojumu rezultāti. Balsu skaitīšanas komisijas vadītājs Jānis Čirksis ziņoja, ka Kongress ar 205 balsīm par un 12 pret ievēlēja līdzšinējo bīskapu Pēteri Sproģi LBDS bīskapa amatā uz nākamajiem četriem gadiem.

Bīskaps aicināja LBDS Kongresu bīskapa vietnieka amatā apstiprināt Rīgas Semināra draudzes mācītāju Edgaru Godiņu, ko Kongress ar balsojumu apstiprināja. Bīskaps arī aicināja Kongresu apstiprināt par bīskapa vietnieku jaunu draudžu dibināšanas jautājumos Misijas draudzes mācītāju Kasparu Šternu. Mācītājs Viktors Abramovs turpina darboties kā bīskapa pilnvarotais pārstāvis krievu draudzēs. Darbam LBDS Padomē pie jau esošajiem locekļiem tika ievēlēti: Ainars Baštiks, Pēteris Samoiličs, Dainis Pandars un Mārcis Zīverts.

Bīskaps Pēteris Sproģis pateicās klātesošajiem un aicināja kopīgi turpināt iesākto darbu. Bīskaps uzsvēra, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem ir - ko tu dari ar savu dzīvi. Viens ceļš - dzīvot labi un uzmanīgi, lai tikai nekas slikts nenotiek, bet tas ir ceļš, kurā tu domā, ka esi nopelnījis žēlastību. Otrs ceļš - darīt labas lietas, jo pasaulē notiek sliktas lietas. Mūsu kalpošanai ir nozīme, jo pasaulē notiek sliktas lietas.

Bīskaps P. Sproģis pateicās par darbu bīskapa vietniekam kopš 2006. gada, mācītājam Pēterim Eisānam un Padomes locekļiem, mācītājiem Hansam Bērziņam un Pēterim Tervitam. Tā kā LBDS darbs nav iedomājams bez komandas, bīskaps aicināja uz skatuves LBDS Padomi, darbiniekus un nozaru vadītājus, izteica viņiem pateicību un aicināja kopīgi lūgt par darbiniekiem un kopdarbu.

Mērķtiecīgi izstrādātā un spraigā Kongresa dienaskārtība un bagātīgais Kongresa mapēs iekļautais informatīvais materiāls ļāva no dažādiem aspektiem aktualizēt un izdzīvot Kongresa moto “Iet un nepagurt”. Tas ir būtiski katram kristietim, draudzei un draudžu savienībai, kalpojot Dieva aicinājumā un uzdevumā.

Kongresa norisi pierakstīja Elza Roze


FOTO GALERIJA
 

 

 

← Citi raksti