Ziedojumu veikšanas kārtība

02.02.2015

Iespēja ziedot LBDS draudžu darbības atbalstam

Vēlamies informēt LBDS draudzes par iespēju aicināt Jūsu draudžu uzņēmējus, pašnodarbinātos vai fiziskas personas ziedot LBDS draudžu atbalstam , izmantojot LBDS piedāvājumu. Noteikti Jūsu draudzē ir kāda vajadzība, kurai ir nepieciešams sniegt finansiālu atbalstu un iespējams tieši Jūs kā uzņēmējs esiet aicināts un arī variet palīdzēt draudzei šajā situācijā. Vēlamies Jūs informēt, ka LBDS ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tādēļ juridiskām un fiziskām personām, kas veic ziedojumus, ir tiesības saņemt nodokļu atlaides.

Latvijas Baptistu draudžu savienības SLO darbības jomas:

Darbības jomas nosaukums                Spēkā stāšanās datums
Labdarība                                                01.12.2006

 „Naudas, laika, zināšanu vai citu privāto resursu plānota ziedošana labiem sabiedrības mērķiem,nesaņemot par to nekādu atlīdzību.’’

Kultūras veicināšana                        01.12.2006

„Kultūra šī jēdziena visplašākajā nozīmē ir visu to īpašo garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas piemīt kādai sabiedrībai vai sociālai grupai, un līdzās mākslai un literatūrai ietver sevī arī dzīves un līdzās pastāvēšanas veidus, vērtību sistēmas, tradīcijas un uzskatus.’’

Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana                                                                   01.12.2006

„Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, kuru ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.’’

Jāņem vērā, ka pēc LR likumdošanas reliģiskā darbība un sabiedriskā labuma darbība nav viens un tas pats. Tas, kam cilvēks tic un kādā veidā kopj ticību, ir katra privāts lēmums un izšķiršanās. Valsts šajā jomā neiejaucas, kā arī nodokļu atvieglojumu veidā nesniedz īpašu atbalstu ticīgajiem. Taču valsts atbalsta, un Sabiedriskā labuma organizāciju likums paredz iespēju saņemt  nodokļu atvieglojumus, ja reliģiskās organizācijas nolemj papildus reliģiskai darbībai veikt arī sabiedriskā labuma darbību, piem., sniegt sociālu palīdzību draudzes locekļiem vai apkārtnes iedzīvotājiem, veikt mājas aprūpi,  bezmaksas labdarības nometnes, aktivitātes vērstas uz bērniem un jauniešiem, nodarboties ar labdarību, sniegt kultūras pasākumus, koncertus, izstādes u.tm.

Lai vienkāršotu ziedojumu uzskaiti, ziedotājiem ir jāizvēlas, vai ziedojums tiek veikts reliģiskās darbības veikšanai vai arī sabiedriskā labuma darbībai:

1. Ziedojums draudzes sabiedriskā labuma darbības atbalstam,  paredz iespēju izmantot nodokļu atlaides. Ja plānojat iesniegt  ienākumu deklarāciju VID un ja vēlaties ar savu ziedojumu atbalstīt, piemēram, kultūras veicināšanu, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, vai labdarību: Maksājuma uzdevumā ir svarīgi norādīt “ziedojums sabiedriskā labuma darbības veikšanai”.

2. Ziedojums draudzes reliģiskās darbības veikšanai neparedz iespēju pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem.

Ja vēlaties ar savu ziedojumu atbalstīt, piemēram, draudzes reliģisko darbību, LBDS kopdarbu, misijas un evaņģelizācijas darbību, teoloģiskās izglītības iespējas, sadraudzību, ēku remontdarbus utt.: Maksājuma uzdevumā ir svarīgi norādīt mērķi, piemēram, “ziedojums vispārējām vajadzībām”, “ziedojums misijai” u.t.t.

No tā, cik precīzi būs aizpildīts maksājuma uzdevums, būs atkarīgs, kādam mērķim ziedojums tiks novirzīts un tas, vai varēs pretendēt uz valsts noteiktajām nodokļa atlaidēm.

Būsim pateicīgi par jebkādu Jūsu finansiālu vai materiālu un garīgu atbalstu LBDS draudzēm un LBDS kopdarbam!

Ja ir kādi jautājumi, aicinām sazināties pirms ziedojuma veikšanas pa tālr. 29148854.

Mūsu rekvizīti:

Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība"
Reģistrācijas Nr. 90000085765
SEB banka, konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314
Swedbanka, konts: LV11 HABA 0551 0257 81934