Vienīgais Dievs - jūnijs 2021

02.06.2021

 

Vienīgais Dievs

Šajā gadā mēs katru mēnesi domājam par kādu no Dieva īpašībām, par vārdiem, ar kuriem mēs apzīmējam Dievu. Ar kādiem īpašības vārdiem mēs varam raksturot Dievu? Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, mums labs palīgs ir Bībelē iekļautā Psalmu grāmata, kuras autori ļoti atklāti runā ar Dievu, neko nepaturot savā sirdī, bet visu noliekot Dieva priekšā. Cilvēka sirds atveras Dievam, un viņš var brīvi sacīt visu, ko vēlas Dievam pateikt vai lūgt.

Lūkas 6:45 lasām Jēzus sacītos vārdus: “Jo no sirds pārpilnības mute runā.” Kad sirds ir pilna, cilvēks ir visatklātākais. Tā bija arī ķēniņam Dāvidam. Psalmu grāmatā varam lasīt daudzas viņa lūgšanas. Kādā no lūgšanām viņš saka: “Tu esi liels un dari brīnumus, Tu vienīgais esi Dievs” (Psalmi 86:10). Dāvids atzīst, ka Dievs ir liels un ka Viņš vienīgais ir Dievs. Lasot šo konkrēto psalmu, varam noprast, ka Dāvida dzīvē ir kāds sarežģīts brīdis. Acīmredzot, viss nenotiek, kā varētu vēlēties. Bet Dāvids zina, kas tādā brīdī ir vissvarīgākais. Tā ir saruna ar Dievu jeb lūgšana. Viņš nāk Dieva priekšā lūgšanā ar atvērtu sirdi. Viņš saka Dievam visu, kas viņu nomāc. Šī psalma pirmajā daļā Dāvids sauc uz Dievu: Kungs, pagriez Savu ausi, paklausi mani, pasargi manu dvēseli, palīdzi Savam kalpam, esi man žēlīgs, iepriecini Sava kalpa dvēseli, uzklausi manu lūgšanu (Psalmi 86:1-6). Tik dažādi lūgumi, kuri nāk no Dāvida sirds.

Jo mūsu Dievs ir viens vienīgs. Cita Dieva nav! Kaut mēs to patiesi varētu apliecināt, un ne tikai ar saviem vārdiem, bet arī ar saviem darbiem.

Dāvids ir pilnībā “izkratījis” savu sirdi Dieva priekšā. Dāvids zina, kāds ir Dievs. Viņš to apliecina arī lūgšanā, ar kuru pie Viņa griežas. “Neviena Tev līdzīga nav starp dieviem, Kungs, un nekas nelīdzinās Taviem darbiem, ko Tu esi darījis. Visas tautas, Kungs, ko Tu esi radījis, nāks un zemosies Tavā priekšā un godās Tavu Vārdu, jo Tu esi liels un dari brīnumus, Tu vienīgais esi Dievs!” (Psalmi 86:8-10). Situācija nav vienkārša, to varam noprast no tiem lūgumiem, ar kuriem Dāvids griežas pie Dieva. Bet Dāvids nav izmisumā, jo pazīst Dievu, kurš ir lielāks par jebkuriem nepatīkamajiem apstākļiem, kas viņu ir piemeklējuši. Viņš apliecina to, sakot: “Tu esi liels, Tu vienīgais esi Dievs!” (Psalmi 86:10).

Vai ir viegli grūtā un sarežģītā dzīves brīdī droši un pārliecinoši teikt: mans Dievs ir liels un dara brīnumus, Viņš vienīgais ir Dievs! Atzīt Dieva visvarenību, kad dzīvē ir grūti brīži, ne vienmēr ir vienkārši. Kad esam kādu problēmu nomākti, tad tās reizēm mūs tā pārņem, ka piemirstam par mūsu Dieva varenību. Tā vietā, lai pagodinātu Dievu, mēs jautājam – kāpēc tā?, kas atkal?, - nevis apliecinām to, cik mans Dievs ir liels. Bet Viņš tāds ir, jo Viņš ir nemainīgs. Viņš ir tas pats Dievs, kuru piesauca Dāvids. Kamēr dzīvē viss ir labi un daudzmaz kārtībā, vai tad reizēm neiezogas arī kāds cits dievs un elks, kurš aizēno mūsu skatu uz vienīgo un patieso Dievu? Pirmais bauslis saka, ka Dievs necietīs, ja kalposim citiem dieviem. “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem” (2. Mozus 20:2-5).

Ja tā tomēr ir gadījies, ja ir bijuši tādi brīži, tad mums ir jāatzīst sava maldīšanās un tā Dieva priekšā jānožēlo. Jo mūsu Dievs ir viens vienīgs. Cita Dieva nav! Kaut mēs to patiesi varētu apliecināt, un ne tikai ar saviem vārdiem, bet arī ar saviem darbiem. Dāvids to darīja. Viņš saprata, ka visas viņa problēmas Dieva priekšā ir niecīgas. Viņš varēja patiesi apliecināt: Dievs, Tu esi liels un dari brīnumus, Tu vienīgais esi Dievs!

Sandis Kažmirs
Ģipkas draudzes sludinātājs