Mūsu palīgs - februāris 2021

01.02.2021

 

Ik pa laikam mēs nokļūstam situācijās, kad ir nepieciešama palīdzība, kad paši netiekam galā. Vai tie būtu jautājumi, kas saistīti ar mūsu veselību, dzīvību, aizsardzību vai nepieciešamību saņemt tehnisku palīdzību, vai pat tik nopietna situācija kā vajadzība tikt nogādātam krastā no peldoša ledus gabala. Vai tu atceries kādu šādu gadījumu savā dzīvē? Palīdzība šādos brīžos ir liela vērtība, bet vēl vērtīgāk ir nonākt līdz tam, ka saproti – Dievs ir mans palīgs!

Bībele atgādina, ka Dievs ir mūsu radītājs, glābējs un vairogs. Viņš vienīgais spēj pasargāt mūs no visām briesmām. Tādēļ ir vērtīgi un labi savu sirdi, skatu un prātu mērķtiecīgi vērst uz dzīvo Dievu. Šodien pasaulē ir neskaitāmi daudz lietu, kas var šķist kā palīgi un glābēji, bet tie diemžēl nenorāda uz Dievu vai Jēzu Kristu. Vajadzētu būt pretēji – jo dziļākā “bedrē” tu esi, jo tuvāk Dievam tu nāc. Tomēr mēs atrodamies laikā, kad visa pasaule lūkojas uz saviem spēkiem, saviem kontaktiem, savu gudrību, militāro spēku un politisko varu. Un Dievu nepiemin.

Februāra pants LBDS kalendārā ir no 33. psalma. Tajā lasām: “Lai To Kungu bīstas visa pasaule, Viņa priekšā lai dreb visi zemes iedzīvotāji! Jo Viņš runāja, un tā notika, Viņš pavēlēja, un viss radās. Tas Kungs izjauc tautu nodomus, Viņš sagrauj ļaužu padomu. Bet Tā Kunga padoms pastāv mūžīgi, un Viņa sirds nodomi ir spēkā uz audžu audzēm. Svētīga tā tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko Viņš sev izredzējis par īpašumu!” (8-12)

Dievs tādus meklē, kas no visas sirds liek savu cerību uz Viņu.

Dievam nerūp šīs pasaules labklājība. Viņš pats ir visa Radītājs. Dievam no sirds rūp tas, kam pieķērusies mūsu sirds, prāts un domas. Vai tās ik dienas ir vērstas uz zemes lietām, vai uz Dievu. Viņš arī šodien ir izjaucis tautu nodomus, satricinājis valstu budžetus, izbailēs licis visus zemes iedzīvotājus, un Viņš raugās un gaida, kādi būsim mēs – Viņa bērni.

Bībelē lasām par situācijām, kurās cilvēkus, tajā skaitā Dieva bērnus, ir pārņēmušas bailes, bezcerība un bezizeja. Un nav daudz to, kas, neraugoties uz realitāti, bezcerību un pilnīgu strupceļu, turpina paļauties uz Dievu. Piemēram, 1. Samuēla grāmatas 17. nodaļā ir aprakstīta Israēla tautas kauja ar filistiešiem. Viņu vidū ir milzīgs vīrs Goliāts, kas izaicina uz divcīņu jebkuru no Dieva tautas vīriem. Gan Israēla ķēniņš, gan viss viņa karapulks izbīstas, jo Goliātam nav neviena līdzvērtīga pretinieka. Četrdesmit dienas šis vīrs izsmej visu Israēla karaspēku un viņu Dievu. Līdz brīdim, kad kaujas laukā ierodas kāds jauneklis – Dāvids. Viņš saviem brāļiem atnesis maizi un sieru, lai tos stiprinātu. Neraugoties uz realitāti, viņš vienīgais izvēlas cīnīties. Dāvids drosmīgi nostājas Goliāta priekša. Bez bruņām, bez zobena, bet ar dzīvu ticību un paļāvību uz Dievu, kurš ir visuma Radītājs un mūsu patiesais Palīgs un Vairogs. Dievs tādus meklē, kas no visas sirds liek savu cerību uz Viņu! Dāvida priekšā bija Goliāts, kas kā neuzvarama kaujas mašīna devās tieši viņam virsū. Caur šo vienkāršo, jauno vīru Dāvidu cīņu izcīnīja Dievs. Dievs nav mainījies arī šodien!

Psalma noslēgumā tā autors saka: “Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglābj varoni. Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem: arī viņu spēks nepietiek glābiņam. Redzi, Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas, un cer uz Viņa žēlastību, lai Viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņu dvēseles dzīvas bada laikā. Mūsu dvēsele gaida uz To Kungu, Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par Viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto Vārdu. Tava žēlastība lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz Tevi.” (16-21)

Lai arī šodien nepadodamies neprātam – tam, ko mūsu acis redz un ausis dzird. Lai bailes mūs nepārņem! Lai ierobežojumi draudzēs neatdzesē mūsu ticību! Mūsu pretinieks vēlas, lai mēs visi būtu iebaidīti, paralizēti un izšaubīti. Bet Tas Kungs ir varens. Viņš paceļ un piepilda ar Savu Garu, drosmi un spēku ikvienu, kas Viņu mīl un meklē. Lai Dievs mūs svētī ar nešaubīgu ticību uz Viņu!

Dāvids Viskupaitis
Saldus draudzes sludinātājs