Mazo grupu materiāli

12.11.2020

M A R K A   E V A Ņ Ģ Ē L I J S
“Marka evaņģēlijs” ir 26 nodarbību cikls, kas ļauj soli pa solim padziļināti pētīt Marka evaņģēlija saturu, labāk saprotot Jēzus dzīves notikumus un mācību. Ietver norādījumus par to, kā sagatavoties un vadīt Bībeles studiju grupai. Piemērots individuālām studijām, taču visvairāk iegūsiet, to studējot un pārrunājot mazajā grupā. Izdevusi Latvijas Kristīgo studentu brālība.
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas: Igors Rautmanis, igorsrr@gmail.com

V Ē S T U L E   R O M I E Š I E M
Pazīstamā teologa Džona Stota sagatavotā studija “Vēstule romiešiem: Sastapšanās ar Evaņģēlija spēku” ietver 20 nodarbības, kas palīdz iedziļināties vēstules saturā un mācīties no tās savām attiecībām ar Dievu, sevi un cilvēkiem. Ietver norādījumus, kas palīdz sagatavot un vadīt nodarbības. Materiāls piemērots individuālām studijām, taču visvairāk iegūsiet, to studējot un pārrunājot mazajā grupā. Izdevusi Latvijas Kristīgo studentu brālība.
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas: Igors Rautmanis, igorsrr@gmail.com

B Ī B E L E S   C E Ļ V E D I S
Maikla K. Armora grāmata “Bībeles ceļvedis iesācējiem” un tās darba burtnīca palīdz saprast Bībeles kopainu un atsevišķu notikumu vietu tajā. Grāmata, kurai ir 28 nodaļas, ir sarakstīta vienkāršā valodā. Darba burtnīcas jautājumi rosina pārdomas un dziļāku izpratni. Lai gan nosaukums ietver vārdu "iesācējiem", tomēr to novērtē arī kristieši ar vairāku desmitu gadu stāžu, jo daudzi atzīst, ka nekad iepriekš nav saredzējuši Bībeles - Dieva stāsta - kopainu. Piemērota individuālām studijām, lasīšanai un pārrunāšanai ģimenē un mazajā grupā. Grāmata un darba burtnīca pieejamas bez maksas.
     Pieejams LBDS
     Estere Roze, roze.estere@gmail.com

K O   T U   I Z V Ē L Ē T O S ?
Sarunu kartīšu materiāls "Ko tu izvēlētos" sastāv no 48 drukātām kartītēm. Dalībnieki izvelk vai izvēlas vienu no kartītēm, izlasa un pasaka savu izvēli, diskusijā pamatojot to. Kopā izlasa norādīto Rakstu vietu un pārrunā, salīdzina dažādās izvēles. Materiālam iek piedāvāti arī citi pielietojuma varianti. Visiem jautājumiem par pamatu ņemti notikumi, tēmas un atziņas no Bībeles. Iespējamais pielietojums ģimenē, svētdienskolā vai kā mazās grupas "ledlauzim".
     Pieejams AMNIS un LBDS Svētdienskolu apvienībā DRĪZUMĀ
     Estere Roze, roze.estere@gmail.com

 

K R I S T I E T Ī B A S   P A M A T I
“Kristietības pamati” ir 8 nodarbības, kas palīdz nostiprināt pārliecību par Dieva dabu un plānu, kristieša identitāti, attieksmi pret grēku un izaugsmi, kā arī Evaņģēlija izplatīšanas uzdevumu. Ietver bagātīgu Rakstu vietu klāstu un jautājumus pārdomām, kā arī rīcības soļus. Materiāls piemērots individuālām studijām, sarunām ar draugu un mazajā grupā. Sagatavojusi organizācija “Agape Latvija”.
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas: Pēteris Eisāns, eisans.peteris@gmail.com

D I  E V A   S T Ā S T S
"Dieva stāsts” ir 10 interaktīvu nodarbību cikls, kas palīdz izprast Bībeles stāsta kopainu un iejusties dažādos notikumos. Katru reizi vadītājs stāsta daļu no Bībeles stāsta, uzdodot jautājumus un iesaistot sarunā dalībniekus. Tad seko dialogs, kura mērķis ir palīdzēt dalībniekiem saistīt galvenās atziņas ar savu dzīvi. Katrai nodarbībai seko arī praktiskā pielietojuma uzdevumi. Ietver materiālus vadītājam un dalībniekiem. Materiāls piemērots cilvēkiem ar un bez priekšzināšanām, sarunām neformālā gaisotnē mājās vai mazajā grupā.
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas: Tomass Šulcs, tomassbpi@gmail.com

I E P A Z Ī T   D I E V U
“Iepazīt Dievu” ietver 6 nodarbības, kas ļauj cilvēkiem brīvā un draudzīgā sarunā izzināt kristīgās ticības pamatus - jautājumus par Dievu, glābšanas plānu un attiecībām ar Viņu. Ietver bagātīgu Rakstu vietu klāstu un jautājumus pārdomām. Kaut arī vairums jautājumu ir domāti cilvēkiem bez vai ar nelielām zināšanām par kristietību, tomēr vērtīgas atziņas var gūt ikviens, neatkarīgi no sava garīgā brieduma. Materiāls ir viegli izmantojams gan personīgās sarunās, gan mazajās grupās. Sagatavojusi organizācija “Agape Latvija”.
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas: Pēteris Eisāns, eisans.peteris@gmail.com

 

E V A Ņ Ģ Ē L I J A   P A M A T I
Stīva Hārta sagatavotais materiāls “Evaņģēlija pamati: 10 tēmas pārdomām un praksei” ietver 10 nodarbības, kas ļauj no jauna pārdomāt Evaņģēliju - tā spēku, mērķi un lomu kristieša un draudzes identitātes veidošanā. Bagāta, Rakstos balstīta un teoloģiski nozīmīga lasāmviela apvienota ar aicinājumu uz ļoti konkrētiem, dzīvi mainošiem praktiskiem soļiem. Materiāls ir piemērots individuālām un mazās grupas studijām
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas: Tomass Šulcs, tomassbpi@gmail.com

L A U L Ā T O   K U R S S
“Laulāto kurss” ir 8 nodarbību cikls, kas ļauj laulātajam pārim izvērtēt savas attiecības, uzlabot savstarpējo komunikāciju un nostiprināt mīlestību. Kursa resursi ietver DVD “Laulāto kurss” (4 diski), “Laulāto kurss: rokasgrāmata” (jeb darba burtnīca laulātajam pārim) un Nikija un Sīlas Lī “Grāmatu laulātajiem”. Kurss ir piemērots gan pāra pastāvīgām studijām, gan studijām kopā ar citu pāri vai pāriem. Sagatavojusi organizācija “Alfa Latvija”.
     Grāmata, rokasgrāmata – diskusiju materiāls, DVD
     Pieejams: AMNIS, gramatnica-alfakurss.lv
     Vairāk informācijas: Igors un Nora Rautmaņi, igorsrr@gmail.com

S A B I E D R Ī B A:   A T T I E C Ī B U   V E I D O Š A N A   D I E V A   Ģ I M E N Ē
“Sabiedrība: attiecību veidošana Dieva ģimenē” ir 6 nodarbību cikls, kas rosina pārdomāt savas attiecības ar draudzes ģimeni un sniedz praktiskus ieteikumus to stiprināšanai. Ietver norādījumus, kas palīdz vadīt nodarbības. Materiāls ir piemērots studijām mazajā grupā.
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas: Kaspars Šterns, kaspars.sterns@gmail.com

C E Ļ Š   U Z   F I N A N S I Ā L U   B R Ī V Ī B U
“Ceļš uz finansiālu brīvību” ir 6 nodarbību kurss, kas palīdz meklēt atbildes uz jautājumiem par Dieva un mūsu atbildību finanšu jomā, par parādiem, ziedošanu, godīgumu, darba lomu mūsu dzīvē. Tā mērķis ir palīdzēt iepazīt Dieva skatījumu uz šiem jautājumiem un atbilstoši mainīt savu izpratni, kas ļaus gūt lielāku sirdsmieru un uzlabot attiecības ar tuvākajiem. Ietver ieteikumus grupas vadīšanai un materiālus svētrunu sagatavošanai. Kurss ir piemērots individuālām studijām, pārrunām ģimenē un mazajā grupā. Izdevusi organizācija “Crown Latvija”. Pamatkurss - 6 nodarbības. Vienreizējs ziedojums no draudzes - 50 Eur. Padziļināts materiāls -intensīvai un praktiskai darbībai. Grupu darbos studijas aizņem 2 mēnešus, tiekoties 1x nedēļā. Vienreizējs ziedojums no draudzes - 85 Eur.
     Vairāk informācijas - http://www.crownlatvia.lv/about/cels-uz-finansu-brivibu/
     Kontaktinformācija - Edmunds Ābelītis, info@crownlatvia.lv, Tel +371 27878290

S I E V I E T E S   B Ī B E L Ē
Materiālā iespējams iepazīt dažādas sievietes Bībelē. 38 nodaļās sniegts vēsturiskais konteksts un sagatavoti jautājumi, kas palīdz atklāt sieviešu raksturu, rīcību, izvēles, kā arī mudina domāt par sevi, savu ticību un paļaušanos uz Dievu. Materiāls ir piemērots studijām mazajā grupā un individuāli. 
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas - padodtalak.lv
     Kontaktinformācija - Agnese Megne, agnese.megne@gmail.com

 

L I E C I N Ā Š A N A
“Liecināšana: Kā kļūt par sāļāku sāli un spožāku gaismu” ir 6 nodarbību cikls, kas palīdz izvērtēt un uzlabot to, kā mēs domājam par evaņģelizāciju un kā to darām ikdienas dzīves gaitās. Aplūkosim tādus jautājumus kā: Ko nozīmē būt par sāli un gaismu pasaulē? Kāpēc liecināt citiem par Jēzu Kristu? Kāds ir mans stāsts par Jēzu? Kāds ir mans liecināšanas stils? Materiāls ir piemērots individuālām un grupas studijām.
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas: Kaspars Šterns, kaspars.sterns@gmail.com

T A U S T Ā M Ā   V A L S T Ī B A
“Taustāmā valstība” ir 8 nodarbību (nedēļu) cikls, kas māca par Dieva valstību kā “taustāmu” valstību kristiešu kopienas ikdienā. Materiāls veidots kā garīgās izaugsmes rīks, kas sagatavo mūsu sirdis misijai, un praktisks ceļvedis, uzsākot misiju kopā ar citiem kristiešiem. Nodarbībās aplūkotas tēmas par misiju kā “būt sūtītam” un “iemiesot Kristu”, par Evaņģēlija, kopienas un misijas saistība ikdienā, par māceklību kā ikdienas dzīvi kopienā u.c. Cikls ir piemērots mazajām grupām, kas vēlas kļūt par kopienām, kas ir atvērtas nekristiešiem un gatavas dot viņiem iespēju piedzīvot kaut ko no Dieva valstības jau šeit un tagad.
     Pieejams šeit
     Vairāk informācijas: Tomass Šulcs, tomassbpi@gmail.com