LBDS atjaunotā vīzija 2012

05.09.2012

Gan skatoties kristietības vēsturē, gan vērojot Dieva radīto dabu, mēs varam mācīties, ka vienīgais veids, kā izdzīvot ilgtermiņā, ir dibināt jaunas draudzes. Tas ir Svētais Gars, kurš mūs mudina pievērst lielāku uzmanību draudžu dibināšanai.

Dievs ir paaudžu Dievs. Viņš ir Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs. Ģimene nespēs piedzīvot nākošo paaudzi, ja tajā nedzims bērni. Draudzes, kuras savu jauno paaudzi nespēj izaudzināt par tādu draudžu dibinātājiem un vadītājiem, kas aizsniedz savas paaudzes nekristiešus, aizies bojā divu paaudžu laikā. Visa Rietumu baznīcas vēsture apliecina to pašu. Daudzas konfesijas un draudzes iznīkst tieši šī iemesla dēļ.

Kāda būs mūsu nākotne? Mēs ticam, ka mums ir vajadzīgas visas paaudzes. Mēs gribam būt tāda konfesija, kurā ir gan jauni, gan veci ļaudis un kurā stiprās un iesakņojušās draudzes strādā kopā ar jaunajām.

Kristus bija gatavs atstāt 99, lai atrastu vienu. Uz ko tu esi gatavs, lai aizsniegtu 97%? Mēs nedrīkstam gaidīt, ka cilvēki nāks pie mums. Mums jāiet pie viņiem. Lūdzu, rūpīgi izlasi šo materiālu. Lūdz Dievu un pieņem Viņa izaicinājumu.

Pēteris Sproģis,
LBDS bīskaps

Lai iepazītos ar visu LBDS vīzijas tekstu, spiediet šeit (LV) vai šeit (EN) vai šeit (RU)

* * * 

LBDS Nākotnes redzējums jeb atjaunotā LBDS vīzija, 
kas pieņemta LBDS Kongresā 2012.gada 18. un 19.maijāLBDS nākotnes redzējums - 3 vērtības un 5 virzieni

LBDS nākotnes redzējuma 3 vērtības un 5 virzieni
 

Mūsu, Latvijas Baptistu draudžu savienības draudžu un to locekļu, mērķis ir Evaņģēlija izmainīta Latvijas sabiedrība. Lai īstenotu šo mērķi šajā Dieva žēlastības laikā, Dievs mūs aicina būt kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem kristiešiem, draudzēm un visai draudžu savienībai. 

* * * 

MŪSU VĒRTĪBAS 

Kristocentrisks 

Kristus ir Dieva nodomu jeb misijas centrs un piepildījums. Viņā mēs esam glābti. Viņā un caur Viņu Dievs ir paredzējis sasniegt savas misijas mērķi, visu radību atjaunot Kristū un apvienojot zem Viņa. 

Kristus ir manas dzīves centrs un mūsu draudzes dzīves centrs, kurš valda, ir klātesošs un darbojas visās dzīves jomās. Kristus manī ir mana spēja pavairoties. Kristū ir mana un draudzes identitāte – Viņā mēs esam kalpi, ģimenes locekļi, mācekļi un misionāri. 

Ja Kristus nav manas dzīves, mūsu draudzes un konfesijas centrā, tad centrā ir mans un tavs “es”, mūsu ambīcijas, mērķi, dāvanas, mūsu varēšana un nevarēšana. 

Kristus ir Evaņģēlija centrā, kurš saka “Kristū es esmu pieņemts, tāpēc es paklausu”. Iepretī tam reliģija darbojas pēc principa “Es paklausu, tāpēc esmu pieņemts”. Luters uzskatīja, ka cilvēka sirds savā dziļākajā būtībā dabiski darbojas pēc šī otrā – reliģijas – principa un ka turpina to darīt arī pēc tam, kad ir atzinusi Kristu. Kaut arī mēs saprotam un atzīstam Evaņģēlija principu, mēs atkal un atkal atgriežamies sev tik dabiskajā reliģijas principā. Tas apgalvo, ka es pats esmu sev glābējs, un veicina manī garīgo lepnību. Tas mani paralizē attiecībās ar Dievu un kalpošanā. Evanģēlijs nav ne legālisms, ne visatļautība: tas nav likums bez žēlastības, ne arī žēlastība bez likuma. Evaņģēlijs ir, ka Kristū es esmu vienlaicīgi grēcīgs un pazudis, tomēr pieņemts. Es esmu tik slikts, ka Viņam bija jānomirst par mani, un esmu tik mīlēts, ka Viņš ar prieku nomira par mani. 

Dieva Vārds: Jāņa 1:14, Jāņa 15, 1. Korintiešiem 3:11, Efeziešiem 1:3-23, 2:14-22, Galatiešiem 2:16-20, Kolosiešiem 1:28-29, 2:6-7, Romiešiem 5:12-21, Atklāsmes 21:6 u.c. 

Pavairoties spējīgs 

Dievs Savas misijas piepildīšanā ir iesaistījis mūs – katru Savu bērnu un draudzi kopumā. Dievs mums ir uzdevis ne vien pašiem pieaugt Kristū, bet arī darīt citus par Kristus mācekļiem, kuri spēj darīt par mācekļiem vēl citus. Kristus draudze ir aicināta pavairoties un dibināt jaunas draudzes. 

Draudzes pavairojas, jo pavairojas mācekļi un vadītāji. Draudze ir pavairoties spējīga, jo tajā ir Kristus sekotāji, mācekļi, kas dzīvo kristocentrisku un misionālu dzīvi un dara citus par Kristus mācekļiem savā ikdienā. Kristieša spēja pavairoties ir cieši saistīta ar sevis pakļaušanu Kristus vadībai un darbībai savā dzīvē, lai katru brīdi varētu piedzīvot Viņa dzīvības nesošās izpausmes. Kristus ir manī, un tādēļ es spēju garīgi pavairoties. 

Ja mēs nespējam pavairoties, tad Kristus pavēle darīt citus par mācekļiem paliek nepiepildīta, Dieva Vārds - nepaklausīts. Tad draudzē nav vietas un nav vajadzīga jaunu mācekļu un vadītāju izaugsme. Tad paliek normāli, ka draudzi “apmeklējam”, nevis ar savu dzīvi piedalāmies tās dzīvē un misijā. Tad ir daudz vietas, kur veidoties patērētāju kultūrai, un maz vieta iniciatīvai, attīstībai un radošumam. 

Kā katrā ābolā ir apslēpts ābeļdārzs, tā katrā kristieti ir apslēpta draudze. Tā saprotot izaugsmi, auga draudze pirmajā gadsimtā. Mums ir nepieciešami kristieši, kas ābolā spēj saskatīt ābeļdārzu. 

Dieva Vārds: 2. Timotejam 2:2, Efeziešiem 4:11-13, Jāņa 15, 1. Mozus 49:22-26, Jeremijas 17:5-10, Psalmi 1:1-3, Titam 1:4-5, 1. Korintiešiem 3:15, 2. Korintiešiem 8:16-17, 23, Apustuļu darbi 6 un 15 u.c. 

Misionāls 

Mūsu Dievs ir misijas Dievs, Viņš ir tās aizsācējs un īstenotājs. Viņa misijas mērķis ir atbrīvot no grēka varas un klātbūtnes visu radību un apvienot to zem vienas galvas, Jēzus Kristus. Tāpēc visa pasaule – no mūsu mājas, ciema, pilsētas līdz vistālākajai pasaulei vietai – ir Viņa misijas lauks. Dievs aicina mūs kā Savu tautu Savā misijā. Mēs katrs esam misionārs tajā vidē – skolā, darbavietā, mājās – kurā Dievs mūs ir ielicis Savu nodomu dēļ un kurā mēs dzīvojam ikdienā. Misionārs – tā ir mana identitāte Kristū, kuru es izdzīvoju 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. 

Ja es, mūsu draudze un konfesija nav misionāla, tad es neizdzīvoju savu identitāti Kristū, tad Viņš nav mans Kungs, bet tikai manas dzīves piedeva. Tad es un mēs visi kalpojam elkiem – savam ērtumam, drošībai, egoismam, pārprastam garīgumam. Tad tie, kas Kristu nepazīst, tā arī Viņu neieraudzīs tajā, kā mēs tiekam galā ar reālām ikdienas grūtībām un izaicinājumiem. Viņi nesadzirdēs mūsu Labo vēsti, jo tā nesaskanēs ar mūsu dzīvesveidu. Tad Kristus draudze neaugs ne savā garīgajā dziļumā, ne skaitliskajā plašumā. 

Izdzīvojot savu misiju, mēs izdzīvojam Dieva līdzību sevī. Tas mums dāvā daudz prieka un pāri visam – dod godu Dievam! Grēks kropļo Dieva līdzību mūsos. Tas mums arī nozog misiju, kurai esam radīti un kurai Kristus mūs ir atpircis. Kristus, Savu misiju uz zemes izpildījis, atgriezās pie Tēva un sūtīja mums Svēto Garu, kurš mums dod spēku būt Viņa lieciniekiem. Mēs esam patiesi dzīvi, kad mūsos darbojas Dieva spēks. 

Dieva Vārds: Romiešiem 1:15-17, Mateja 5:13-14, 28:18-20, Jāņa 3:16-17, 17:18, 20:21, 2. Korintiešiem 5:17-21, 1. Pētera 2:9-12, Apustuļu darbi 10, Jeremijas 28 u.c. 

* * * 

MŪSU DARBĪBAS VIRZIENI 

Lai īstenotu augstāk minētos mērķus un izdzīvotu šīs trīs vērtības, Dievs mūs šajā laikā aicina īpaši koncentrēties uz 5 jomām: 

  • Bērni: katrā draudzē kristocentriska, pavairoties spējīga un misionāla bērnu kalpošana 
  • Jaunieši: katrā draudzē kristocentriska, pavairoties spējīga un misionāla jauniešu kalpošana 
  • Garīdznieki un vadītāji: katrā draudzē kristocentriski, pavairoties spējīgi un misionāli garīdznieki un visdažādākie vadītāji 
  • Draudžu atjaunotne: katra esošā draudze top arvien kristocentriskāka, pavairoties spējīgāka un misionālāka draudze
  • Draudžu dibināšana: katra jauna draudze tiek dibināta kā kristocentriska, pavairoties spējīga un misionāla draudze 

Katrā no šīm jomām jau tiek īstenotas vairākas iniciatīvas un ir ieceres, kuras tiks aizsāktas tuvākajā laikā. Par tām varam lasīt šajā piedāvājumu apkopojumā.

Ja arī Tev un Tavai draudzei ir idejas, iestrādes, ieceres, kas varētu palīdzēt visai LBDS saimei augt pretī kristocentriskumam, pavairoties spējai un misionālismam šajās piecās jomās, lūdzu, dod ziņu bīskapam Pēterim Sproģim, rakstot uz e-pastu kanceleja@lbds.lv.

— Lejupielādēt LBDS Nākotnes redzējuma 2012 pilno versiju šeit