Bībeles lasīšanas plāns

28.09.2020

Lasot norādītās Rakstu vietas, 40 dienu laikā gūsi pārskatu par Dieva mērķtiecīgo plānu un darbu, kas iesākas ar pasaules radīšanu, kura piepildījums būs jaunas debesis un jauna zeme un kurā ir vieta katram no mums. 1. diena   1. Mozus 1-2 Radīšana
 2. diena   1. Mozus 3 Grēka sākums
 3. diena   1. Mozus 15; 17:15-27 Derība ar Ābrahamu
 4. diena   1. Mozus 21:1-7; 22 Ābrahama ticība
 5. diena   2. Mozus 3-4 Dievs aicina Mozu
 6. diena   2. Mozus 20 Desmit baušļi
 7. diena   Jozuas 1 Apsolītā zeme
 8. diena   1. Samuēla 16-17 Dāvids un Goliāts
 9. diena   1. Ķēniņu 3; 8:1-9:9 Sālamana gudrība un templis
10. diena   1. Ķēniņu 18 Pravietis Elija un Baala pravieši
11. diena   2.Ķēniņu 25 Uzbrukums Jeruzālemei
12. diena   Daniēla 2-3 Daniēls Babilonijā
13. diena   Ezras 3 Tempļa atjaunošana
14. diena   Jesajas 9; 53; 61 Pravietojums par Mesiju
15. diena   Lūkas ev. 1-2 Jēzus piedzimšana
16. diena   Jāņa ev 1:1-18 Kas ir Jēzus?
17. diena   Lūkas ev. 4:14-44 Jēzus uzsāk kalpošanu
18. diena   Mateja ev. 5-6 Jēzus mācības kodols
19. diena   Jāņa ev. 3 Dieva mīlestība pasaulei
20. diena   Jāņa ev. 5 Jēzus brīnumi un vara
21. diena   Jāņa ev. 11 Jēzus vara pār nāvi
22. diena   Jāņa ev. 15 Kristieša dzīves definējums
23. diena   Jāņa ev. 17 Jēzus augstpriesteriskā lūgšana
24. diena   Mateja 26-27 Jēzus krusta nāve
25. diena   Jāņa ev. 20 Jēzus augšāmcelšanās
26. diena   Lūkas ev. 24 Jēzus pacelšana debesīs
27. diena   Apustuļu darbi 2 Svētā Gara nākšana
28. diena   Apustuļu darbi 9 Saula atklāsme
29. diena   Apustuļu darbi 16 Evaņģēlijs izplatās Eiropā
30. diena   Apustuļu darbi 26 Pāvila aizstāvības runa
31. diena   Romiešiem 3 Glābšana caur ticību
32. diena   Romiešiem 7-8 Cīņa ar grēku, dzīve Garā
33. diena   1. Korintiešiem 13 Mīlestības ceļš
34. diena   1. Korintiešiem 15 Augšāmcelšanās spēks
35. diena   Galatiešiem 5 Brīvība Kristū
36. diena   Efeziešiem 6 Dieva bruņas
37. diena   Filipiešiem 1:18-2:28 Kristus piemērs
38. diena   Kolosiešiem 3:1-17 Jauna dzīve Kristū
39. diena   Jēkaba 1 Tīri un neaptraipīti
40. diena   Atklāsmes 21-22 Jaunas debesis un jauna zeme