Jaunas draudzes dibināšanas kārtība

15.08.2017

Jaunas draudzes dibināšana

Draudzē uz brīvprātības principa pamata apvienojas vienas reliģijas vaikonfesijas ticīgie, lai noteiktā apdzīvotajā teritorijā veiktu reliģisko darbību, kā arī citaveida darbību, ievērojot spēkā esošos likumdošanas aktus. (LR Reliģisko organizāciju likums 3.p)

Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 20 Latvijas pilsoņiem vai personām,kuras ir reģistrētas iedzīvotāju reģistrā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Vienai personai ir tiesības būt tikai par vienas draudzes dibinātāju. Iestāties draudzē un tajā darboties ir tiesības ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam draudzē var iestāties tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju. (LR Reliģiskoorganizāciju likums 7.p.)

1. Jaundibināmās draudzes locekļi sapulcē lemj par:

                      1) draudzes nodibināšanu;
                      2) nolikuma apstiprināšanu;
                      3) vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums);
                      4) amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods);
                      5) sagatavo draudzes dibinātāju sarakstu (personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods un paraksts).

2. Pēc lēmumu pieņemšanas draudze nosūta uz LBDS kanceleju bīskapam un padomei izskatīšanai:

                      1) iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par jaunas draudzes dibināšanu
/iesnieguma paraugs šeit/;
                      2) draudzes izstrādātu nolikumu;
                      3) sapulces protokolu vai protokola izrakstu /protokola izraksta paraugs šeit/;
                      4) draudzes dibinātāju sarakstu (personas vārds uzvārds, dzīvesvieta,
personas kods, paraksts).

3. Pēc draudzes iesniegto dokumentu izskatīšanas, tiek sniegta atbilde draudzes padomei;

4. Draudzes padome paraksta draudzes nolikuma 3 eksemplārus, draudzes dibinātāju sarakstu 2 eksemplārus, un kopā ar draudzes pilnsapulces protokolu vai tā izraksta 2 eksemplāriem, nosūta LBDS bīskapam apstiprināšanai;

5. LBDS bīskaps tos apstiprina un LBDS kanceleja draudzei nosūta atpakaļ nolikuma 2 eksemplārus un pārējos dokumentus 1 eksemplārā;

6. Draudze pieteikumam par draudzes reģistrāciju pievieno:
6.1. aizpildītu UR R1 veidlapu /veidlapa šeit/;
6.2. nolikumu (divos eksemplāros);
6.3. draudzes dibinātāju sarakstu (personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods un paraksts);
6.4. sapulces protokolu par draudzes nodibināšanu, nolikuma apstiprināšanu, vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesības pārstāvēt reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods);
6.5. kvīti par valsts nodevas 35.57 EUR nomaksu (iemaksa jāveic Valsts kases norēķinu kontā vai ar norēķinu karti var veikt maksājumus uz vietas Uzņēmumu reģistrā).

7. Uzņēmumu reģistrs pieteikumu draudzes reģistrācijai izskata 2 (divu) mēnešu laikā no dokumentu iesniegšanas brīža. Norādītajā datumā draudzes pilnvarots pārstāvis ar valsts notāres lēmumu apstiprināto draudzes nolikumu var saņemt Uzņēmumu Reģistrā.

8. Draudze Uzņēmumu Reģistrā apstiprinātā draudzes nolikuma vienkāršu kopiju iesniedz LBDS.