LBDS Kongress 2017

20. Maijs 2017 / LBDS notikumi

LBDS KONGRESS 2017

SESTDIEN, 20. maijā, plkst. 09:00-17:00
REĢISTRĒŠANĀS plkst. 9:00 - 10:00, atklāšana plkst.10:00

Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā

“Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā.” - Pāvila vēstule efeziešiem 4:16

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, epasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv (pēc tam nosūtot arī protokola izraksta oriģinālu).

Termiņš: šī gada 20. aprīlis

DALĪBAS MAKSA

Dalības maksa: EUR 15 - draudzēm 50 km rādiusā no Rīgas; EUR 10 - pārējām draudzēm par katru delegātu vai viesi. Dalības maksā iekļautas Kongresa sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas un citas organizatoriskas izmaksas.

Dalības maksa jāsamaksā vēlākais, līdz 2017.gada 1.maijam, uz LBDS kontu, obligāti norādot draudzi un mērķi "dalības maksa LBDS Kongresā 2017".

Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība"
Reģistrācijas Nr. 90000085765
Banka A/S Swedbank
Konts LV11 HABA 0551 0257 81934
Banka A/S SEB Banka
Konts LV03 UNLA 0002 0007 01314

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 2017. gada 1. janvāri:

Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;

Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;

Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 delegāts.

Šī gada Kongresā laicīgi pieteikto viesu skaits netiek ierobežots.

Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem iesniedzami LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada 20. martam.

IELŪGUMS

Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki. Dalības maksu sedz LBDS.

LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā garīdzniekus, kuri pašlaik nekalpo konkrētā draudzē, kā arī jaundibināmo draudžu pārstāvjus.

Kongresa noslēgumā notiks dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmas 7. izlaidums, kurā aicināts piedalīties ikviens.

DARBA KĀRTĪBA

9:00-10:00 Reģistrēšanās

10:00-12:30 Pirmā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks Edgars Godiņš

Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, konstruēšanās

Viesu sveicieni

Pateicība par mūža ieguldījumu

Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana

Mandātu komisijas ziņojums

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna

Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem

Jaunas draudzes uzņemšana LBDS

12:35-13:35 Pusdienu pārtraukums

13:35-15:15 Otrā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanā Pēteris Eisāns

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes un Revīzijas komisijas kandidātiem

LBDS Padomes locekļu un Revīzijas komisijas vēlēšanas aizklātā balsošanā

Nominācijas komisijas ziņojums par nākošā Kongresa komisiju kandidātiem

Komisiju vēlēšanas

Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības pārskata un budžeta apstiprināšana

LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

Padomes, komisiju locekļu sveikšana

Aktuāla informācija

15:15-15:30 Pauze

15:30-17:00  Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmas 7. izlaidums